(02/06/2021) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Zarząd CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

 1. Ogloszenie
 2. Projekty uchwał ZWZA 2021
 3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika

(31/07/2020) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 27 SIERPNIA 2020 r.

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12.Zamknięcie obrad ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do raportu załączono również Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

20200731_153521_0000128177_0000123252.pdf
20200731_153521_0000128177_0000123253.pdf
20200731_153521_0000128177_0000123254.pdf

(24/07/2019) OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH ZWZA WRAZ Z TREŚCIĄ PODJĘTYCH UCHWAŁ

24 lipca 2019

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 17/2019 postanowiono o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 23 sierpnia 2019 r., godz. 10:00.

Jednocześnie Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24 lipca 2018, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Treść ogłoszenia

(23/11/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2018 ROKU

23 listopada 2018

Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do KRS pod numerem KRS 511985, zwołuje na dzień 20.12.2018 r. o godz. 9:30, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Treść ogłoszenia

(26/07/2018) TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWALONYCH PO WZNOWIENIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 26 LIPCA 2018

26 lipca 2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez wznowione Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 26 lipca 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść uchwał

(29/06/2018) OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH ZWZA WRAZ Z TREŚCIĄ PODJĘTYCH UCHWAŁ

29 czerwca 2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 10/2018 postanowiono o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 26 lipca 2018 r., godz. 9:00.

Przerwa w obradach spowodowana jest koniecznością podpisania stosownej umowy z rumuńskim depozytem w celu wypłaty dywidendy.

Jednocześnie Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 28 czerwca 2018, o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Treść uchwał

(29/05/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 ROKU

29 maja 2018

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(25/01/2018) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

25 stycznia 2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 25 stycznia 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Uchwały

(15/12/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2018 ROKU

15 grudnia 2017

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 25 stycznia 2018 roku Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(30/06/2017) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

30 czerwca 2017

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2017, o godzinie 09:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść uchwał (link)

(08/06/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

08 czerwca 2017

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(30/06/2016) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

30 czerwca 2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2016 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
 2. Uchwały podjęte

(23/02/2016) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

23 luty 2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 23 lutego 2016 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Uchwały

(15/10/2015) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

15 października 2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 15 października 2015 r., o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Uchwały

(30/06/2015) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

30 czerwca 2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2015, o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Uchwały