Rok 2021

(06/07/2021) Raport bieżący 13/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 30.06.2021 r.

Zarząd Carpathia Capital Alterantywna Spółka Inwestycyjna S.A „Emitent” informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku akcjonariuszem posiadającymi powyżej 5% głosów była spółki:

– INC SA z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwało 2 000 000 głosów stanowiących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 47,59%.

(01/07/2021) Raport bieżący 12/2021 - Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy w kwocie 0,12 zł na akcję

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (nazywana dalej Spółką”) informuje, że 30 czerwca 2021 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 6/2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020. Na mocy uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 504.331,56 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 4.099.616 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,12 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki. Dzień ustalenia praw do dywidendy ustalono na 31 lipca 2021, a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2021.

(02/07/2021) Raport bieżący - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jacka Mrowickiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nastąpiła z dniem 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki . informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółka powołała Pana Kamila Gemrę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2021. Kadencja Pana Kamila Gemry jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Zarządu.

Życiorys Pana Kamila Gemry został załączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Życiorys

(30/06/2021) Raport bieżący 11/2021 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital S.A., z dnia 30 czerwca 2020 roku Carpathia Capital Spółka Akcyjna

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Carpathia Capital Uchwały ZWZA 30062021

(02/06/2021) Raport bieżący 10/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wraz z projektami uchwał

Zarząd CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

  1. Ogloszenie
  2. Projekty uchwał ZWZA 2021
  3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika

(02/06/2021) Raport bieżący 9/2021 - Rekomendacja Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020

Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza rekomendować Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 504.331,56 zł czyli 0,12 zł na jedną akcję.
Dywidendą objętych będzie 4.030.161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

(14/05/2021) Raport bieżący 8/2021 - Raport okresowy za pierwszy kwartał 2021 roku

Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

CC 1Q2021

(30/04/2021) Wyniki finansowe

Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020.

Raport roczny za rok 2020

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

(16/04/2021) Raport bieżący - Korekta raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 14.04.2021 ,,Zawiadomienie o transakcji"

Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. wskazuje, że zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki SkinWallet S.A. w związku z art. 19 MAR zostało przekazane do KNF i spółki w sposób przewidziany przepisami prawa, i zostanie upublicznione przez spółkę, natomiast raport bieżący 6/2021 został przekazany dodatkowo systemem ESPI przez Carpathia Capital ASI w wyniku incydentalnej omyłki operatora systemu. Dane zawarte w raporcie 6/2021 są zgodne ze stanem faktycznym, natomiast niniejszy raport zostaje przekazany celem usunięcia wątpliwości co do trybu przekazania informacji.

(14/04/2021) Raport bieżący nr 6/2021 – Zawiadomienie o transakcji

Zarząd Spółki Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14.04.2021 r. zawiadamia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) o dokonaniu transakcji zbycia akcji spółki Skinwallet S.A. podmiotu powiązanego z Członkiem Zarządu Emitenta – Panem Wojciechem Iwaniukiem. Pan Wojciech Iwaniuk pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Skinwallet S.A.

(12/04/2021) Raport bieżący nr 5/2021 – Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

Zarząd Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2020 r.
Wybrane dane Carpathia Capital S.A.:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2021 r.: 12.124 tys. PLN (wobec 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2021 r.: 2.226 tys. PLN (wobec 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2021 r.: 4.069 tys. PLN (wobec 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Spółka w pierwszym kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 7 spółkach (4 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii, i 1 z sektora produkcyjno-handlowego) za kwotę 1.150 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).
Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i jej Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.
Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

(05/08/2020) Raport bieżący 5/2021 - Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

Zarząd Spółki Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 roku, Pan Andrzej Szurek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ze skutkiem natychmiastowym.

Jednocześnie, Zarząd Spółki Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 roku decyzją Rady Nadzorczej Spółka powołała Pana Wojciecha Iwaniuka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2021. Kadencja Pana Wojciecha Iwaniuka jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Zarządu. Termin zakończenia kadencji Zarządu upływa 27 lipca 2024 roku.

Pan Wojciech Iwaniuk studiował politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo jako dziennikarz Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Gazety Giełdy Parkiet. Od 2010 r. kieruje pracami agencji relacji inwestorskiej InnerValue, która specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji na rynku kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla innowacyjnych firm. Współpracował z kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej Giełdy. W przeszłości odpowiadał za strategię komunikacji m.in. takich spółek jak CD Projekt Red czy Energa. Nadzorował między innymi nagrodzoną Złotym Spinaczem 2014 kampanię komunikacji oferty pierwotnej akcji spółki LiveChat Software S.A. oraz nagrodzoną Złotym Spinaczem 2015 kampanię komunikacji SPO Selvita S.A.
Zasiadał w wielu radach nadzorczych, obecnie jest członkiem m.in. rady nadzorczej spółki Play2Chill z Grupy PlayWay oraz notowanej na rynku NewConnect spółki Klabater S.A.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(12/02/2021) Raport biezący nr 4/2021 - Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

CC_4Q2020_PL.pdf 

(12/02/2021) Raport bieżący nr 3/2021 – Informacje dodatkowe dotyczące raportu kwartalnego

Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że kwartalny raport finansowy za 4Q 2020 jest publicznie dostępny. Raport został przesłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.
Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

(29/01/2021) Raport bieżący nr 2/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:
• Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021
• Raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021
• Raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 13 sierpnia 2021
• Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021

(07/01/2021) Raport bieżący 1/2021 - Wybrane kwartalne dane szacunkowe

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dni 30.09.2020 oraz 31.12.2019:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2020 r.: 9.849 tys. PLN (wobec 11.814 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2020 r.: 948 tys. PLN (wobec 1.708 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.12.2020 r.: 4.315 tys. PLN (wobec 3.703 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).

Spółka w czwartym kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 9 spółkach (3 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii, 2 z sektora firm biotechnologicznych, 1 z sektora produkcyjno-handlowego i 1 z sektora budowlanego) za kwotę 1.874 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i jej Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.
Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną w ramach grupy kapitałowej INC z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe INC S.A.

Rok 2020

(16/11/2020) Raport bieżący 10/2020 - Raport okresowy za trzeci kwartał 2020 r.

Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Raport kwartalny za III kwartał 2020

(26/10/2020) Raport bieżący 9/2020 - Rejestracja zmiany nazwy Spółki

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 15 października 2020 roku powziął informację z Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o postanowieniu Sądu wydanym w dniu 15.10.2020 roku, na mocy którego z dniem 15.10.2020 nastąpiła zmiana nazwy Spółki z dotychczasowej Carpathia Capital S.A. na Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Zmiana nazwy jest następstwem wpisania Spółki do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. Zmiana nazwy Spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

(02/10/2020) Raport bieżący - Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem dematerializacji

Zarząd CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

W przypadku nieprzekazania akcji w terminie (31 grudnia 2020), zostaną one umorzone z dniem 1 marca 2021.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

(02/09/2020) Raport bieżący 8/2020 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 27.08.2020 oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.08.2020 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

– INC SA z siedziba w Poznaniu, posiadająca 1.000.000 akcji, dających 2.000.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 38,44% głosów ogółem w Spółce.

(02/09/2020) Raport bieżący 7/2020 - Korekta numeracji raportów ESPI

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym koryguje omyłki techniczne w numeracji raportów ESPI w roku 2020.

Było:

Raport z dnia 14 kwietnia 2020 r. o numerze 3/2020

Winno być:

Raport z dnia 14 kwietnia 2020 r. o numerze 2/2020

Było:

Raport z dnia 6 lipca 2020 r. o numerze 7/2020

Winno być:

Raport z dnia 6 lipca 2020 r. o numerze 3/2020

Było:

Raporty z dnia 31 lipca 2020 r. o numerach 8/2020 i 9/2020

Winno być:

Raporty z dnia 31 lipca 202 r. o numerach 4/2020 i 5/2020

Było:

Raport z dnia 27 sierpnia 2020 r. o numerze 8/2020

Winno być:

Raport z dnia 27 sierpnia 2020 r. o numerze 6/2020

(27/08/2020) Raport bieżący - Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej Spółką”) informuje, że 27 sierpnia 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 6/2020 w sprawie podziału zysku za rok 2019. Na mocy uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 322 412,88 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 404 442,84 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,08 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy Spółki. Dzień ustalenia praw do dywidendy ustalono na 18 września 2020, a dzień wypłaty dywidendy na 9 października 2019.

(27/08/2020) Raport bieżący 6/2020 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital S.A., z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

(14/08/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Raport kwartalny za II kwartał 2020

(31/07/2020) Raport bieżący 5/2020 - Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki wskazuje, że podjęta została decyzja, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, o rekomendowaniu WZA podjęcia uchwały o wypłacie z zysku za rok 2019 dywidendy w kwocie 322.412,88 zł, co stanowi dywidendę w wysokości 0,08 PLN na akcję. Walne Zgromadzenie, które ma zatwierdzić wypłatę dywidendy, planowane jest na 27 sierpnia 2020 r.

(31/07/2020) Raport bieżący 4/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

ogloszenie_ZWZ_2020_CC.pdf
uchwały ZWZA 2020_CC – projekt.pdf
Carpathia Capital s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf

(06/07/2020) Raport bieżący 3/2020 - Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2019 r.:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2020 r.: 3.575 tys. PLN (wobec 4.032 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2020 r.: 2.856 tys. PLN (wobec 3.350 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2020 r.: 4.133 tys. PLN (wobec 2.441 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).

Spółka w drugim kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach IPO w 7 spółkach niepublicznych (6 z sektora gamingowego i 1 z sektora biotechnologicznego) za kwotę 1.652 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i jej Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną w ramach grupy kapitałowej INC z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe INC S.A.

(15/05/2020) Raport bieżący – Informacje dodatkowe dotyczące raportu kwartalnego

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że kwartalny raport finansowy za IQ 2020 jest publicznie dostępny. Raport został przesłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.

Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

(30/04/2020) Raport bieżący - Informacje dodatkowe dotyczące raportu rocznego

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że roczny raport finansowy za rok 2019 jest publicznie dostępny. Raport został przesłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.

Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

(14/04/2020) Raport bieżący 2/2020 - Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

Zarząd Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2019 r.

Wybrane dane Carpathia Capital S.A.:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2020 r.: 4.027 tys. PLN (wobec 3.156 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2020 r.: 3.312 tys. PLN (wobec 2.882 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2020 r.: 2.441 tys.  PLN (wobec 3.137 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i jej Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną w ramach grupy kapitałowej INC z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe INC S.A.

(17/03/2020) Raport bieżący – Zmiana strategii w zakresie nabywania akcji/udziałów w ramach Grupy Kapitałowej INC

Zarząd Carpathia Capital S.A. informuje, że w związku ze zmianą strategii Grupy Kapitałowej, zmianie ulega strategia spółki Carpathia Capital S.A. w zakresie nabywania akcji lub udziałów od INC S.A.

Carpathia Capital S.A. jako ASI prowadząca fundusz notowany w Polsce i Rumunii inwestować będzie swoje środki w projekty notowane lub w ramach prowadzonych emisji publicznych lub subskrypcji prywatnych. Carpathia Capital S.A. co do zasady nie będzie nabywać akcji lub udziałów od INC S.A., które dotychczas nabywane były po cenie rynkowej z określonym dyskontem.

W ramach Grupy INC, INC Private Equity ASI S.A. nabywać lub obejmować będzie akcje lub udziały przysługujące Grupie INC jako element wynagrodzenia zgodnie z umową z klientem. Celem uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów strategia inwestycyjna Grupy zakłada pierwszeństwo w dezinwestycjach dla spółki Carpathia Capital S.A. w stosunku do INC PE ASI S.A.

(14/02/2020) Raport bieżący – Informacje dodatkowe dotyczące raportu kwartalnego

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że kwartalny raport finansowy za IVQ 2019 jest publicznie dostępny. Raport został przesłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO. Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

(31/01/2020) Raport bieżący 1/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

• Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020

• Raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020

• Raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 14 sierpnia 2020

• Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020

Rok 2019

(29/07/2019) RAPORT BIEŻĄCY 9/2019 - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 roku, podjęła uchwałę o powołaniu na kolejną kadencję dwuosobowego składu Zarządu Spółki.

Raport został przesyłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.
Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

Raport bieżący 9/2019

(26/07/2019) RAPORT BIEŻĄCY 8/2019 - Przyjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że 24 lipca 2019 r. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2018. Na mocy uchwały, ZWZA postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 322 654,96 zł na wypłatę dywidendy. tj. 0,08 zł na jedną akcję. Dzień ustalenia praw do dywidendy ustalono na 20 września, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 8 października 2019.

Raport został przesyłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.
Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

Raport bieżący 8/2019

(26/07/2019) RAPORT BIEŻĄCY 7/2019 - ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU PÓŁROCZNEGO

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że termin publikacji raportu kwartalnego zawierającego jednostkowe informacje finansowe za pierwsze półrocze określony pierwotnie na 29 sierpnia 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 14 sierpnia 2019. Raport został przesyłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.
Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

Raport bieżący 7/2019

(22/05/2019) RAPORT BIEŻĄCY 6/2019 - INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE RAPORTU KWARTALNEGO

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że kwartalny raport finansowy za IQ 2019 jest publicznie dostępny. Raport został przesyłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.
Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

Raport bieżący 6/2019

24/04/2019 RAPORT BIEŻĄCY 5/2019 - POWZIĘCIE INFORMACJI O WPISIE DO REJESTRU ZARZĄDZAJĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI (ASI)

Zarząd Carpathii Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o wpisaniu spółki Carpathia Capital S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI), prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 70zb ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
W momencie uzyskania przez Spółkę oficjalnego pisma w powyższej kwestii zostanie przekazany osobny raport bieżący z załączonym dokumentem.

Raport bieżący 5/2019

(28/03/2019) RAPORT BIEŻĄCY 4/2019 - INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE RAPORTU ROCZNEGO

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że roczny raport finansowy za 2018 jest publicznie dostępny. Raport został przesyłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.

Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

Raport bieżący 4/2019

(28/03/2019 RAPORT BIEŻĄCY 3/2019 - REKOMENDACJA ZARZĄDU DOT. WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2018 w wysokości 322 412,88 zł czyli 0,08 gr na jedną akcję.

Dywidendą objętych będzie 4 030 161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu Spółki.

Zarząd zaznacza, że ostateczna wartość rekomendowanej dywidendy uzależniona będzie od wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2018 przez Biegłego Rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący 3/2019

(19/03/2019) RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Spółka INC S.A. poinformowała, że akcje zostały nabyte 18 marca 2019 roku podczas okresu zamkniętego. Jednak zlecenie kupna akcji zostało złożone w Domu Maklerskim przed rozpoczęciem okresu zamkniętego.

Raport bieżący 2/2019

(31/01/2019) RAPORT BIEŻĄCY 1/2019 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 1/2019

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

• Raport kwartalny za czwarty kwartał 2018 r. – 13 lutego 2019 r.
• Raport roczny za 2018 r. – 28 marca 2019 r.
• Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 r. – 22 maja 2019 r.
• Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. – 29 sierpnia 2019 r.
• Raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 r. – 21 listopada 2019 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na koniec czerwca 2019 r.

Raport Bieżący 1/2019

Rok 2018

(20/12/2018) RAPORT BIEŻĄCY 29/2018 – UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 20 GRUDNIA 2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Spółka INC S.A. poinformowała, że akcje zostały nabyte 18 marca 2019 roku podczas okresu zamkniętego. Jednak zlecenie kupna akcji zostało złożone w Domu Maklerskim przed rozpoczęciem okresu zamkniętego.

Raport bieżący 29/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez wznowione Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 20 grudnia 2018, o godzinie 09:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść uchwał Spółka przekazuje w poniższym raporcie.

Raport bieżący 29/2018

(14/12/2018) RAPORT BIEŻĄCY 28/2018 – NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 28/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Raport bieżący 28/2018

(10/12/2018) RAPORT BIEŻĄCY 27/2018 – NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 27/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Raport bieżący 27/2018

(23/11/2018) RAPORT BIEŻĄCY 27/2018 – OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący 27/2018

Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do KRS pod numerem KRS 511985, zwołuje na dzień 20.12.2018 r. o godz. 9:30, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Więcej informacji w poniższym raporcie.

Raport bieżący 27/2018

(13/11/2018) RAPORT BIEŻĄCY 26/2018 – INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE RAPORTU PÓŁROCZNEGO

Raport bieżący 26/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że raport finansowy za III kwartał 2018 jest publicznie dostępny. Raport został przesyłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.

Raport jest jawny i można go uzyskać na żądanie w siedzibie Carpathii Capital S.A. w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, na stronie internetowej Spółki: www.carpathiacapital.eu oraz na stronie internetowej BVB: www.bvb.ro pod symbolem CRPC. Dodatkowe informacje można uzyskać przez telefon +48 61 851 86 77.

Raport bieżący 26/2018

(08/11/2018) RAPORT BIEŻĄCY 25/2018 – POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WPISU AKCJI SERII E ORAZ PANA SEBASTIANA HUCZKA JAKO WICEPREZESA ZARZĄDU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Raport bieżący 25/2018

Carpathia Capital S.A. (nazywana dalej „Spółka”) informuje akcjonariuszy, że w dniu 7.11.2018 otrzymała od Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie dotyczące zmian w Rejestrze Spółki. Zmiany dotyczą zarejestrowania akcji serii E oraz wpisaniu Pana Sebastiana Huczka do organu uprawnionego do reprezentacji Spółki jako Wiceprezesa Zarządu w Rejestrze Przedsiębiorców.

Powyższe zmiany zostały zakomunikowane akcjonariuszom w raportach bieżących 15/2018 oraz 12/2018.

W załączniku został dołączony odpis postanowienia uzyskanego od Krajowego Rejestru Sądowego.

Raport bieżący 25/2018
Załącznik

(31/10/2018) RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 – NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 24/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 29 października 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w poniższym linku.

Raport bieżący 24/2018

(23/10/2018) RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – SZCZEGÓŁY WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK BUDŻETOWY 2017 PRZEZ CARPATHIA CAPITAL S.A.

Raport bieżący 23/2018

Carpathia Capital S.A. (nazywana dalej „Spółka”) informuje akcjonariuszy, że na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2018 r. wypłaci dywidendę za rok budżetowy 2017 za pośrednictwem Depozitarul Central S.A. oraz Agenta Płatności Banca Transilvania S.A.. Dzień wypłaty dywidendy to 8 listopada 2018 r.

Dzień dywidendy przypada na 30 października 2018. Pierwszy dzień notowań bez praw do dywidendy to 29 października 2018 r.
Wartość dywidendy wynosi 0,09 RON na akcję. Wypłacona dywidenda może zostać zmniejszona o odpowiedni podatek, zgodny z prawem.

Raport bieżący 23/2018

(19/09/2018) RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 - POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 22/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o powołaniu dwóch nowych członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu Spółki przez uprawionego akcjonariusza – INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Tym samym Rada Nadzorcza Carpathii Capital S.A. zostanie uzupełniona o Pana Łukasza Puśleckiego oraz Pana Jacka Mrowickiego.
Szczegółowe informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej znajdują się w poniższym raporcie.

Raport bieżący 22/2018

(04/09/2018) RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 - ZBYCIE PRAW DO AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 21/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji zbycia praw do akcji Carpathii Capital przez Pawła Śliwińskiego – Prezesa Zarządu Spółki.

Raport bieżący 21/2018

(31/08/2018) RAPORT BIEŻĄCY 20/2018 - NOTATKA PRASOWA DOTYCZĄCA RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Raport bieżący 20/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000511985 oraz identyfikująca się numer NIP 7811897074, zgodnie z postanowieniem art. 125, par. (2) A.S.F. no. 5/2018, informuje inwestorów i akcjonariuszy Spółki, że raport finansowy za pierwsze półrocze 2018 jest publicznie dostępny. Raport został przesyłany do A.S.F oraz do BVB-AeRO.

Raport bieżący 20/2018

(13/08/2018) RAPORT BIEŻĄCY 19/2018 - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 19/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w Raporcie bieżącym znajdującym się w poniższym linku.

Raport bieżący 19/2018

(09/08/2018) RAPORT BIEŻĄCY 18/2018 - TŁUMACZENIE RAPORTÓW 17/2018, 16/2018 ORAZ 15/2018 NA JĘZYK RUMUŃSKI

Raport bieżący 18/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje tłumaczenie raportów 17/2018, 16/2018 oraz 15/2018 na język rumuński zgodnie z art. 212 ust. 1 rozporządzenia nr. 5/2018, w którym mowa o przejrzystości emitentów, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w wielostronnym systemie handlu lub zorganizowanym systemie obrotu.

Raport bieżący 18/2018

(26/07/2018) RAPORT BIEŻĄCY 17/2018 – TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWALONYCH PO WZNOWIENIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 26 LIPCA 2018

Raport bieżący 17/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez wznowione Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 26 lipca 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 17/2018

(25/07/2018) RAPORT BIEŻĄCY 16/2018 – OTRZYMANIE KOREKTY ZAWIADOMIENIA O TRANSAKCJI NA AKCJACH

Raport bieżący 16/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała korektę zawiadomienia w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcji zawartej w dniu 23.07.2018 r. od Pana Pawła Śliwińskiego – Prezesa Zarządu Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2018 z dnia 23.07.2018 r.

Powodem dokonania korekty jest błędne wskazanie serii akcji będącej przedmiotem transakcji. W zawiadomieniu wskazano akcje serii F, natomiast prawidłową serią jest seria E.
Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 16/2018

Korekta zawiadomienia

(25/07/2018) RAPORT BIEŻĄCY 15/2018 – ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E

Raport bieżący 15/2018

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.01.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 stycznia 2018
Data zakończenia subskrypcji: 23 lipca 2018

2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 23 lipca 2018

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
4.000.000 akcji serii E (słownie: cztery miliony akcji serii E)

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
300.000 akcji serii E (trzysta tysięcy akcji serii E)

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
2,5 PLN (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy)

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył za pośrednictwem Domu Maklerskiego oferty objęcia akcji serii E inwestorom będącym osobami fizycznymi oraz prawnymi.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 28.000 PLN
b) Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN
d) Promocja oferty – 0 PLN

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Raport bieżący 15/2018

(23/07/2018) RAPORT BIEŻĄCY 14/2018 – NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE.

Raport bieżący 14/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez Pawła Śliwińskiego. – Prezesa Zarządu Spółki.

Raport bieżący 14/2018

(29/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 13/2018 – OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH ZWZA WRAZ Z TREŚCIĄ PODJĘTYCH UCHWAŁ

Raport bieżący 13/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 10/2018 postanowiono o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 26 lipca 2018 r., godz. 9:00.

Przerwa w obradach spowodowana jest koniecznością podpisania stosownej umowy z rumuńskim depozytem w celu wypłaty dywidendy.

Jednocześnie Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 28 czerwca 2018, o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Raport bieżący 13/2018

(11/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 12/2018 – ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU CARPATHIA CAPITAL S.A.

Raport bieżący 12/2018

Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej pan Sebastian Huczek został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 1 lipca 2018 r.

W związku z powołaniem Pana Sebastiana Huczka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, wygasa jego prokura łączna z dniem 1 lipca 2018 r.

Raport bieżący 12/2018

(11/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 – NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 11/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Raport bieżący 11/2018

Powiadomienie o transakcjach

(29/05/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 ROKU

Ogłoszenie o WZA

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(14/05/2018) RAPORT BIEŻĄCY 10/2018 – NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 10/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Raport bieżący 10/2018

Powiadomienie o transakcjach

(01/03/2018) RAPORT BIEŻĄCY 9/2018 – UDZIELENIE PROKURY ŁĄCZNEJ

Raport bieżący 9/2018

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o udzieleniu prokury łącznej Panu Sebastianowi Huczkowi oraz Panu Piotrowi Zygmanowskiemu. Szczegółowe informacje o nowych prokurentach znajdują się w dalszej części raportu.

Sebastian Huczek – prokurent

a) Zakres prokury

Prokura łączna

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Wydziału Prawnego. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A. Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów:

– INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu,

– Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

– INC S.A. – członek zarządu – obecnie,

– Dom Maklerski INC S.A. – członek zarządu – obecnie,

– Unipad Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie

– Brand NewCare Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie

– E-Concerty Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach, które ogłosiły bankructwo, ustanowiony został zarząd komisaryczny lub została zlikwidowana.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów: –

INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu,

– Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

h) Procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.

Nie posiada

Piotr Zygmanowski – Prokurent

a) Zakres prokury Prokura łączna

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z tytułem doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Certyfikaty: – Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012 – Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 – Certyfikat The Chartered Financial Analyst (CFA) nr 168225 Doświadczenie zawodowe: 2011 – nadal INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych 2015 – nadal Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Prokurent i Inspektor Nadzoru 2014 – nadal Remedis S.A., Członek Rady Nadzorczej c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba jest zatrudniona w następujących jednostkach:

– INC S.A., w której pełni funkcję Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych,

– Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję Prokurenta oraz Inspektora Nadzoru

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2014 – nadal Remedis S.A., Członek Rady Nadzorczej

2015 – nadal Dom Maklerski INC S.A., Prokurent

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach, które ogłosiły bankructwo, ustanowiony został zarząd komisaryczny lub została zlikwidowana.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.

Nie posiada

Raport bieżący 9/2018

(28/02/2018) RAPORT BIEŻĄCY 8/2018 – REKOMENDACJA ZARZĄDU DOT. WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2017

Raport bieżący 8/2018

Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 335.714,49 zł czyli 0,09 gr na jedną akcję.

Dywidendą objętych będzie 3.730.161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu Spółki.

Zarząd zaznacza, że ostateczna wartość rekomendowanej dywidendy uzależniona będzie od wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2017 przez Biegłego Rewidenta.

O podjęciu ostatecznej decyzji Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący 8/2018

(01/02/2018) RAPORT BIEŻĄCY 7/2018 – INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 7/2018

W odniesieniu do raportu nr 6/2018 Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A.z siedzibą w Poznaniu załącza informację dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Orłowskiego.

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Radca prawny, Partner w Orłowski
Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która ma istotny wpływ na działalność Carpathia Capital S.A.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. – partner (obecnie)
Kino Polska TV SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Stopklatka SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Remedis SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie)
American Bikes Garage Maciej Wegner i Wspólnicy Sp. k. – komplementariusz (obecnie)
PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej – były członek Rady Nadzorczej

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Piotr Orłowski został członkiem Rady Nadzorczej spółki PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej po ogłoszeniu upadłości tej spółki.

g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Carpathia Capital S.A.

h) procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba nie posiada akcji Carpathia Capital S.A.

Raport Bieżący 7/2018

(01/02/2018) RAPORT BIEŻĄCY 6/2018 – SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W RAPORCIE BIEŻĄCYM 5/2018 DOTYCZĄCEJ DATY POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU CARPATHIA CAPITAL S.A.

Raport bieżący 6/2018

Zarząd spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą we Poznaniu („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca prawidłowej daty powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Pawła Śliwińskiego Carpathia Capital S.A.

Omyłka polega na tym, iż w treści raportu błędnie wskazano datę powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. jako 26 stycznia 2016 r., podczas gdy prawidłowo wpisana powinna być data 26 stycznia 2018 r.

Aktualna treść raportu treść raportu

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej został powołany pan Piotr Orłowski.

Jednocześnie w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej pan Paweł Śliwiński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 26 stycznia 2018 r.

Raport Bieżący 6/2018

(25/01/2018) RAPORT BIEŻĄCY 5/2018 – ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU CARPATHIA CAPITAL S.A.

Raport bieżący 5/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej został powołany pan Piotr Orłowski.

Jednocześnie w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej pan Paweł Śliwiński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 26 stycznia 2016 r.

Raport Bieżący 5/2018 wraz z uchwałami

(25/01/2018) RAPORT BIEŻĄCY 4/2018 – UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 R.

Raport bieżący 4/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 25 stycznia 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport Bieżący 4/2018 wraz z uchwałami

(24/01/2018) RAPORT BIEŻĄCY 3/2018 – REZYGNACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ CARPATHIA CAPITAL S.A.

Raport bieżący 3/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie o rezygnacji pana Pawła Śliwińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital S.A. z dniem 24 stycznia 2018 r.

Raport Bieżący 3/2018

(23/01/2018) RAPORT BIEŻĄCY 2/2018 – REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU CARPATHIA CAPITAL S.A.

Raport bieżący 2/2018

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie o rezygnacji pana Piotra Białowąsa z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Carpathia Capital S.A. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carpathia Capital S.A. to jest z dniem 25 stycznia 2018 r.

Raport Bieżący 2/2018

(22/01/2018) RAPORT BIEŻĄCY 1/2018 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 1/2018

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

• Raport kwartalny za czwarty kwartał 2017 r. – 29 stycznia 2018 r.
• Raport roczny za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r.
• Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.
• Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.
• Raport kwartalny za trzeci kwartał 2018 r. – 13 listopada 2018 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r.

Raport Bieżący 1/2018

Rok 2017

(19/12/2017) RAPORT BIEŻĄCY 6/2017 - PODJĘCIE DECYZJI O DOKONANIU ODPISU AKTUALIZACYJNEGO

Raport bieżący 6/2017

Zarząd Carpathia Capital S.A. informuje o podjęciu decyzji o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów.

W dniu 19 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na kwotę 106.720,55 zł wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów, który dotyczy wyceny obligacji Moto44 S.A., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 1/2016, 2/2016 oraz 17/2016, stanowiących składnik portfela inwestycyjnego.

Odpis aktualizacyjny związany jest z brakiem spłaty zobowiązań Moto44 S.A. wynikających z emisji obligacji, niepodwyższeniem kapitału zakładowego Moto44 S.A. oraz złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Moto44 S.A. przez Zarząd Carpathia Capital S.A. w dniu 19 grudnia 2017 r.

Odpis aktualizacyjny zostanie rozpoznany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 r. oraz obciąży wynik finansowy Spółki za 2017 r.

Raport bieżący 6/2017

(15/12/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2018 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 25 stycznia 2018 roku Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(15/12/2017) RAPORT BIEŻĄCY 5/2017 - PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 5/2017

Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w spółce poprzez emisję do 4.000.000 akcji, w cenie nie niższej niż wartość księgowa na akcję według danych za IIIQ 2017.

Emisja będzie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej lub niepublicznej.

Akcje nowej emisji będą docelowo przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie.

Celem pozyskania środków będzie zwiększenie możliwości dokonywania inwestycji w nowe spółki, prowadzących działalność w Polsce lub Rumunii. W szczególności celem Spółki jest wykorzystanie efektów synergii z INC S.A., który w 2017 r. został wybrany doradcą dla 24 spółek, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone do obrotu giełdowego.

Raport bieżący 5/2017

(15/12/2017) RAPORT BIEŻĄCY 4/2017 - PRZYJĘCIE ZASAD POLITYKI DYWIDENDOWEJ

Raport bieżący 4/2017

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął zasady polityki dywidendowej spółki Carpathia Capital S.A.

Polityka dywidendowa zakłada:

1. Zarząd będzie rekomendował coroczną wypłatę dywidendy z zysku spółki.
2. Wysokość dywidendy będzie ustalana na takim poziomie, aby stopa dywidendy była co najmniej równa stopie lombardowej Narodowego Banku Polski (NBP) na dzień opublikowania raportu rocznego na za rok obrotowy.
3. W przypadku braku wypłaty dywidendy w danym roku, w kolejnym roku stopa dywidendy powinna być ustalona na poziomie co najmniej dwukrotności stopy lombardowej NBP na dzień opublikowania raportu rocznego za dany rok obrotowy.
4. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem akcji własnych) mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku.
5. Polityka dywidendowa obowiązywać będzie począwszy od podziału zysku za rok 2017.
6. Zarząd będzie rekomendował zatwierdzenie niniejszej polityki dywidendowej przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący 4/2017

(14/12/2017) RAPORT BIEŻĄCY 3/2017 - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 3/2017

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

(30/06/2017) RAPORT BIEŻĄCY 2/2017 - UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R.

Raport bieżący 2/2017

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2017, o godzinie 09:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść uchwał (link)

(08/06/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(20/01/2017) RAPORT BIEŻĄCY 1/2017 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 1/2017

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 r. – 15 lutego 2017 r.
  • Raport roczny za 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.
  • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
  • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.
  • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 r. – 13 listopada 2017 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Raport Bieżący 1/2017

Rok 2016

(22/12/2016) RAPORT BIEŻĄCY 17/2016 - NARUSZENIE WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI PRZEZ MOTO44 S.A.

Raport bieżący 17/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że spółka Moto44 S.A. (dalej jako „Moto44”, „Emitent Obligacji”) w ramach transakcji o których Spółka informowała w raportach bieżącym 1/2016 oraz 2/2016, nie dokonała terminowego wykupu obligacji na łączną kwotę 1.050.000 PLN. Z uwagi na wyniki finansowe osiągnięte przez Moto44 S.A. w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Carpathia Capital S.A. nie korzystała z opcji konwersji zobowiązań Emitenta na akcje spółki przekształconej.

Carpathia Capital S.A. nie wyraziła zgody na propozycję przedłużenie terminu wykupu obligacji na warunkach przedstawionych przez Emitenta Obligacji. Obligacje Moto44 są zabezpieczone na nieruchomościach, których wartość, w ocenie Spółki, zabezpiecza spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji wraz z odsetkami. Spółka będzie informowała o dalszym przebiegu transakcji.

Raport Bieżący 17/2016

(08/11/2016) RAPORT BIEŻĄCY 16/2016 - AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 16/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o aktualizacji harmonogramu przekazywana raportów okresowych.
Spółka podjęła decyzję o zmianie daty przekazania raportu za trzeci kwartał 2016 r. Pierwotnie data została ustalona na dzień 13 listopada 2016 r. (niedziela). Zmieniona data przekazania raportu to 14 listopada 2016 r. (poniedziałek).
Uwzględniając powyższą zmianę Spółka przekaże raport okresowy w terminie:

  • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

 

Raport bieżący 16/2016

(31/10/2016) RAPORT BIEŻĄCY 15/2016 - REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 15/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 893 048,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych) do kwoty 1 951 381,50 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), będącego wynikiem emisji 116 667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Po rejestracji emisji serii B3 kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 951 381,50 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3 902 763 (trzy miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje:

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy (2) serii A na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 1 003 666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 275 000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 795 991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e) 711 439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 116 667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

Pozyskany kapitał wyniósł 173 833,83 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), akcje zostały objęte w całości za gotówkę.

Raport Bieżący 15/2016

(14/07/2016) RAPORT BIEŻĄCY 14/2016 - NABYCIE AKCJI DOMU MAKLERSKIEGO INC SA

Raport bieżący 14/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 14 lipca 2016 r. Spółka zawarła umowę objęcia akcji Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na mocy rzeczonej umowy, za cenę emisyjną w łącznej kwocie 122.500 zł, Spółka objęła 49 sztuk akcji imiennych serii C, które będą stanowiły 9,98% w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego INC S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału.

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (wcześniej PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2012 r. (decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 ppkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538, z pózn. zm.).

Dom Maklerski INC S.A. oferuje kompleksowe usługi w ramach pierwotnych oraz wtórnych emisji publicznych i prywatnych papierów wartościowych (ang. Initial Public Offering, Secondary Public Offering) na rynku regulowanym GPW, rynku NewConnect oraz rynku Catalyst. W zakres usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych wchodzi m.in. sporządzenie dokumentów transakcyjnych, w tym: Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych, Dokumentów Informacyjnych, czy Dokumentów Ofertowych.

W dniu 30 września 2015 r. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu nabyła 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie od Pricewaterhouse Coopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. Od tego dnia, po zmianie nazwy na Dom Maklerski INC S.A., Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Spółka INC S.A. z siedzibą w Poznaniu jest dynamicznie rozwijającą się polską grupą kapitałową funkcjonującą w obszarze doradztwa i inwestycji na rynku kapitałowym. INC S.A. od 2006 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zadebiutowała jako Inwest Consulting S.A.). INC S.A. jest Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i rynku Catalyst w Polsce oraz rynku AeRO w Rumunii.

Raport bieżący 14/2016

(30/06/2016) RAPORT BIEŻĄCY 13/2016 - UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Raport bieżący 13/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2016, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 13/2016 i uchwały

(03/06/2016) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(01/06/2016) RAPORT BIEŻĄCY 12/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 12/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 1 czerwca 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(25/05/2016) RAPORT BIEŻĄCY 11/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 11/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(24/05/2016) RAPORT BIEŻĄCY 10/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 10/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 24 maja 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(12/05/2016) RAPORT BIEŻĄCY 9/2016 - AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 9/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o aktualizacji harmonogramu przekazywana raportów okresowych.

Spółka podjęła decyzję o zmianie daty przekazania raportu za pierwszy kwartał 2016 r. Pierwotnie data została ustalona na dzień 15 maja 2016 r. (niedziela). Zmieniona data przekazania raportu to 16 maja 2016 r. (poniedziałek).

Uwzględniając powyższą zmianę Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

Raport roczny za 2015 r. – 29 kwietnia 2016 r.

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 r. – 13 listopada 2016 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 9/2016

(23/02/2016) RAPORT BIEŻĄCY 8/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 8/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 23 lutego 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(23/02/2016) RAPORT BIEŻĄCY 7/2016 - ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 7/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 22 lutego 2016 r. Pan Piotr Białowąs zrezygnował ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i dnia 23 lutego 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

Jednocześnie w dniu 23 lutego 2016 r. Pan Paweł Śliwiński zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało go w skład Rady Nadzorczej.

Raport bieżący 7/2016

(23/02/2016) RAPORT BIEŻĄCY 6/2016 - UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU

Raport bieżący 6/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 23 lutego 2016 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 6/2016 i treść uchwał

(26/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 5/2016 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 5/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. Spółka nabyła 172.602 akcji własnych o łącznej wartości 258.903,00 RON w drodze transakcji pakietowej. Akcje nabyto w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży. Wskazane akcje stanowią 4,56% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 3,61% udziału w głosach na WZA Spółki.

Spółka jest właścicielem łącznie 172.602 akcji własnych stanowiących 4,56% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 3,61% udziału w głosach na WZA Spółki.

Raport bieżący 5/2016

(26/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 4/2016 - HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 4/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

Raport roczny za 2015 r. – 29 kwietnia 2016 r.

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 r. – 15 maja 2016 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 r. – 13 listopada 2016 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r

Raport bieżący 5/2016

(25/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 3/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWIĄZANEGO

Raport bieżący 3/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 25 stycznia 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Raport bieżący 3/2016

Załącznik

(18/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 2/2016 - NABYCIE OBLIGACJI Z PRAWEM KONWERSJI NA AKCJE

Raport bieżący 2/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. (dalej jako „Moto44”, „Emitent”). Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 550 (pięćset pięćdziesiąt) obligacji o łącznej wartości nominalnej 550.000 PLN (wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). Cena nabycia za gotówkę 550 (pięćset) obligacji Moto44 Sp. z o.o. wyniosła 550.000 PLN.

Świadczenia wynikające z obligacji obejmują wypłatę odsetek w wysokości 7% w skali roku oraz uprawnienie Obligatariusza do zażądania zapłaty poprzez konwersję zobowiązań Emitenta na udziały lub akcje posiadające 13,75% udział w kapitale zakładowym Emitenta. Termin wykupu został określony na 21 grudzień 2016 r.

Intencją stron jest wprowadzenie akcji spółki powstałej po przekształceniu Moto44 w spółkę akcyjną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w Polsce na przełomie roku 2016 i 2017.

Spółka Moto44 Sp. z o.o. działa w sektorze motoryzacyjnym i od 2013 r. prowadzi sprzedaż i serwis motocykli nowych i używanych w Polsce. W 2014 r., pierwszym pełnym roku sprzedaży motocykli, Spółka osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży równy 4,18 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,20 mln PLN oraz zysk netto 0,15 mln PLN. Zgodnie z umową inwestycyjną Moto44 zakłada osiągnięcie w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 8,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,47 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,35 mln PLN. Natomiast w 2016 r. zakładane jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 12,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,72 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,60 mln PLN. W przypadku nie wypełnienia przez Moto44 opisanych powyżej założeń, Spółka będzie miała prawo do objęcia dodatkowych akcji Emitenta, niezależnie od wykorzystania prawa do konwersji.

Spółka jest dilerem marek: TRIUMPH, APRILIA, MV AGUSTA, HUSQVARNA i MOTO GUZZI, dla których zapewnia autoryzowane usługi serwisowe. Łącznie Spółka posiada w ofercie handlowej kilkadziesiąt marek motocykli. Moto44 prowadzi również sprzedaż profesjonalnej odzieży motocyklowej firmy DAINESE oraz profesjonalnych akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo.

Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej celem budowy nowoczesnego salonu firmowego w 2016 r. oferującego motocykle nowe i używane oraz rozbudowane zaplecze serwisowym.

Raport bieżący 2/2016

(05/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 1/2016 - NABYCIE OBLIGACJI Z PRAWEM KONWERSJI NA AKCJE

Raport bieżący 1/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 5 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. (dalej jako „Moto44”, „Emitent”). Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 500 (pięćset) obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN (wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). Cena nabycia za gotówkę 500 (pięćset) obligacji Moto44 Sp. z o.o. wyniosła 500.000 PLN.

Świadczenia wynikające z obligacji obejmują wypłatę odsetek w wysokości 7% w skali roku oraz uprawnienie Obligatariusza do zażądania zapłaty poprzez konwersję zobowiązań Emitenta na udziały lub akcje posiadające 12,5% udział w kapitale zakładowym Emitenta. Termin wykupu został określony na 21 grudzień 2016 r.

Intencją stron jest wprowadzenie akcji spółki powstałej po przekształceniu Moto44 w spółkę akcyjną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w Polsce na przełomie roku 2016 i 2017.

Spółka Moto44 Sp. z o.o. działa w sektorze motoryzacyjnym i od 2013 r. prowadzi sprzedaż i serwis motocykli nowych i używanych w Polsce. W 2014 r., pierwszym pełnym roku sprzedaży motocykli, Spółka osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży równy 4,18 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,20 mln PLN oraz zysk netto 0,15 mln PLN. Zgodnie z umową inwestycyjną Moto44 zakłada osiągnięcie w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 8,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,47 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,35 mln PLN. Natomiast w 2016 r. zakładane jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 12,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,72 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,60 mln PLN. W przypadku nie wypełnienia przez Moto44 opisanych powyżej założeń, Spółka będzie miała prawo do objęcia dodatkowych akcji Emitenta, niezależnie od wykorzystania prawa do konwersji.

Spółka jest dilerem marek: TRIUMPH, APRILIA, MV AGUSTA, HUSQVARNA i MOTO GUZZI, dla których zapewnia autoryzowane usługi serwisowe. Łącznie Spółka posiada w ofercie handlowej kilkadziesiąt marek motocykli. Moto44 prowadzi również sprzedaż profesjonalnej odzieży motocyklowej firmy DAINESE oraz profesjonalnych akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo.

Celem emisji jest zwiększenie kapitału obrotowego Moto44 w celu powiększenia oferty handlowej spółki w zakresie motocykli używanych. Moto44 planuje budowę w 2016 roku nowoczesnego salonu motocykli nowych i używanych wraz z rozbudowanym zapleczem serwisowym.

Raport bieżący 1/2016

(13/11/2015) RAPORT BIEŻĄCY 9/2015 - ODWOŁANIE PROGNOZY FINANSOWEJ

Raport bieżący 9/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym odwołuje prognozę finansową na rok 2015 z uwagi na ograniczoną dostępność atrakcyjnych celów inwestycyjnych, które mogłyby zostać włączone do portfela Spółki jeszcze w 2015 r.

Zgodnie z prognozą finansową na 2015 rok zaprezentowaną w Memorandum Informacyjnym, głównym jej założeniem była liczba spółek (pięć podmiotów), które miały być włączone do portfela inwestycyjnego Carpathia Capital.

Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny analizowanych obecnie projektów, Zarząd Spółki podjął decyzję o nie angażowaniu kapitału w żadną nową spółkę portfelową. W ocenie Zarządu głównym powodem opóźnienia konstrukcji portfela inwestycyjnego są różnice poglądów w zakresie wycen oraz ładu korporacyjnego.

Na dzień 30 września 2015 r. Carpathia posiadała 7.596 tys. zł środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych do wykorzystania w przyszłości.

Raport bieżący 9/2015

(15/10/2015) RAPORT BIEŻĄCY 8/2015 - REJESTRACJA AKCJI SERII B2, C I D W CENTRALNYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W RUMUNII

Raport bieżący 8/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym raportuje, że Spółka otrzymała informację o rejestracji w dniu 14 października 2015 r. akcji serii B2, C i D przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Rumunii (Depozitarul Central S.A.) zgodnie z Certyfikatem Rejestracji wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego Rumunii (Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF) w dniu 7 października 2015 r.

Liczba akcji zarejestrowanych przez Centralny Depozyt zwiększyła się o 1 782 430 akcji o wartości nominalnej 0.50 PLN na akcję, w tym 275 000 akcji serii B2, 795 911 akcji serii C oraz 711 439 akcji serii D. Łączna liczba zarejestrowanych akcji wynosi 2 786 096.

Rejestracja akcji w Centralnym Depozycie i Komisji Nadzoru Finansowego jest warunkiem koniecznym do ich wprowadzenia do obrotu na rynku AeRO, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Raport bieżący 8/2015

(15/10/2015) RAPORT BIEŻĄCY 7/2015 - UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU WRAZ Z ZAKŁADANYMI ZMIANAMI STATUTU

Raport bieżący 7/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 15 października 2015, o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 7/2015 oraz treści uchwał

(21/09/2015) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 15 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Ogłoszenie

(07/08/2015) RAPORT BIEŻĄCY 6/2015 - REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 6/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 537 328,50 zł do kwoty 1 893 048,00 zł, będącego wynikiem emisji 711 439 akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Po rejestracji emisji serii D kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 893 048,00 zł i dzieli się na:

a) 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy (2) serii A na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

b) 1 003 666 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

c) 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

d) 795 991 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

e) 711 439 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce. Emisja akcji serii D została zakończona dnia 28 maja 2015 r.

Pozyskany kapitał wyniósł 2,096 mln zł (ok. 2,21 mln RON), akcje zostały objęte w całości za gotówkę.

Raport bieżący 6/2015

(01/07/2015) RAPORT BIEŻĄCY 5/2015 - UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Raport bieżący 5/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2015, o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 5/2015 oraz uchwały

(29/05/2015) OGŁOSZENIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Ogłoszenie

(20/05/2015) RAPORT BIEŻĄCY 4/2015 - NOTYFIKACJA O PRZEKROCZENIU PROGU

Raport bieżący 4/2015

Zgodnie z art. 228 par. (3) of Ustawy nr 297 z dnia 28 czerwca 2004 o rynku kapitałowym z późn. zmianami, Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) informuje o trzymaniu od akcjonariusza – INC S.A. w dniu 19 maja 2015 r. zawiadomienia o zmianie udziału w Spółce poniżej progu 50% w ogólnej głosów na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Raport bieżący 4/2015

Załącznik

(20/05/2015) RAPORT BIEŻĄCY 3/2015 - REJESTRACJA PODWYŻSZONEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 3/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 001 833,00 zł do kwoty 1 537 328,50 zł, będącego wynikiem emisji 275 000 akcji serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz emisji 795 991 akcji serii C o wartości nominalnej 0,50 zł. każda.

Po rejestracji emisji serii F kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 537 328,50 zł i dzieli się na:

a) 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy (2) serii A na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

b) 1 003 666 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

c) 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

d) 795 991 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

Emisje akcji serii B2 oraz akcji serii C zostały zakończone dnia 10 lutego 2015 r. Pozyskany kapitał wyniósł 3,2 mln zł (ok. 3,4 mln RON), akcje zostały objęte w całości za gotówkę.

Spółka prowadzi obecnie ofertę prywatną do 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Raport bieżący 3/2015

(20/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 2/2015 - HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 2/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

Raport roczny za 2014 – 30 kwietnia 2015 r.

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżący 2/2015

(09/03/2015) RAPORT BIEŻĄCY 1/2015 - PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Raport bieżący 1/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o swojej pierwszej inwestycji kapitałowej. 9 marca 2015 r.

Spółka podpisała umowę sprzedaży akcji z SC Bittnet Systems SA, z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii.

Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 450 439 akcji (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość nominalna 1 akcji to 0,10 RON) reprezentujących 10% udział w kapitale oraz sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Cena nabycia za gotówkę 450 439 akcji SC Bittnet Systems SA (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) osiągnęła wartość nominalną w wysokości 150 000 EUR (sto pięćdziesiąt tysięcy) (około 665 000 RON), co stanowi cenę za akcję na poziomie 0,33 EUR (około 1,46 RON) Spółka SC Bittnet Systems SA działa w sektorze IT w Rumunii od momentu założenia w 2007 r.

Główne obszary działalności obejmują szkolenia i doradztwo z zakresu IT oraz integrację systemów informatycznych. Bittnet jest liderem rynku szkoleń IT w Rumunii.

SC Bittnet Systems SA zakłada debiut na rynku AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie do końca marca 2015 r

Raport bieżący 1/2015