Rok 2017

(15/12/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2018 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 25 stycznia 2018 roku Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(15/12/2017) RAPORT BIEŻĄCY 5/2017 - PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 5/2017

Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w spółce poprzez emisję do 4.000.000 akcji, w cenie nie niższej niż wartość księgowa na akcję według danych za IIIQ 2017.

Emisja będzie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej lub niepublicznej.

Akcje nowej emisji będą docelowo przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie.

Celem pozyskania środków będzie zwiększenie możliwości dokonywania inwestycji w nowe spółki, prowadzących działalność w Polsce lub Rumunii. W szczególności celem Spółki jest wykorzystanie efektów synergii z INC S.A., który w 2017 r. został wybrany doradcą dla 24 spółek, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone do obrotu giełdowego.

Raport bieżący 5/2017

(15/12/2017) RAPORT BIEŻĄCY 4/2017 - PRZYJĘCIE ZASAD POLITYKI DYWIDENDOWEJ

Raport bieżący 4/2017

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął zasady polityki dywidendowej spółki Carpathia Capital S.A.

Polityka dywidendowa zakłada:

1. Zarząd będzie rekomendował coroczną wypłatę dywidendy z zysku spółki.
2. Wysokość dywidendy będzie ustalana na takim poziomie, aby stopa dywidendy była co najmniej równa stopie lombardowej Narodowego Banku Polski (NBP) na dzień opublikowania raportu rocznego na za rok obrotowy.
3. W przypadku braku wypłaty dywidendy w danym roku, w kolejnym roku stopa dywidendy powinna być ustalona na poziomie co najmniej dwukrotności stopy lombardowej NBP na dzień opublikowania raportu rocznego za dany rok obrotowy.
4. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem akcji własnych) mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku.
5. Polityka dywidendowa obowiązywać będzie począwszy od podziału zysku za rok 2017.
6. Zarząd będzie rekomendował zatwierdzenie niniejszej polityki dywidendowej przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący 4/2017

(14/12/2017) RAPORT BIEŻĄCY 3/2017 - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Raport bieżący 3/2017

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

(30/06/2017) RAPORT BIEŻĄCY 2/2017 - UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R.

Raport bieżący 2/2017

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2017, o godzinie 09:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Treść uchwał (link)

(08/06/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(20/01/2017) RAPORT BIEŻĄCY 1/2017 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 1/2017

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 r. – 15 lutego 2017 r.
  • Raport roczny za 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.
  • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
  • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.
  • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 r. – 13 listopada 2017 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Raport Bieżący 1/2017

Rok 2016

(22/12/2016) RAPORT BIEŻĄCY 17/2016 - NARUSZENIE WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI PRZEZ MOTO44 S.A.

Raport bieżący 17/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że spółka Moto44 S.A. (dalej jako „Moto44”, „Emitent Obligacji”) w ramach transakcji o których Spółka informowała w raportach bieżącym 1/2016 oraz 2/2016, nie dokonała terminowego wykupu obligacji na łączną kwotę 1.050.000 PLN. Z uwagi na wyniki finansowe osiągnięte przez Moto44 S.A. w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Carpathia Capital S.A. nie korzystała z opcji konwersji zobowiązań Emitenta na akcje spółki przekształconej.

Carpathia Capital S.A. nie wyraziła zgody na propozycję przedłużenie terminu wykupu obligacji na warunkach przedstawionych przez Emitenta Obligacji. Obligacje Moto44 są zabezpieczone na nieruchomościach, których wartość, w ocenie Spółki, zabezpiecza spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji wraz z odsetkami. Spółka będzie informowała o dalszym przebiegu transakcji.

Raport Bieżący 17/2016

(08/11/2016) RAPORT BIEŻĄCY 16/2016 - AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 16/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o aktualizacji harmonogramu przekazywana raportów okresowych.
Spółka podjęła decyzję o zmianie daty przekazania raportu za trzeci kwartał 2016 r. Pierwotnie data została ustalona na dzień 13 listopada 2016 r. (niedziela). Zmieniona data przekazania raportu to 14 listopada 2016 r. (poniedziałek).
Uwzględniając powyższą zmianę Spółka przekaże raport okresowy w terminie:

  • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

 

Raport bieżący 16/2016

(31/10/2016) RAPORT BIEŻĄCY 15/2016 - REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 15/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 893 048,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych) do kwoty 1 951 381,50 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), będącego wynikiem emisji 116 667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Po rejestracji emisji serii B3 kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 951 381,50 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3 902 763 (trzy miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje:

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy (2) serii A na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 1 003 666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 275 000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 795 991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e) 711 439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 116 667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

Pozyskany kapitał wyniósł 173 833,83 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), akcje zostały objęte w całości za gotówkę.

Raport Bieżący 15/2016

(14/07/2016) RAPORT BIEŻĄCY 14/2016 - NABYCIE AKCJI DOMU MAKLERSKIEGO INC SA

Raport bieżący 14/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 14 lipca 2016 r. Spółka zawarła umowę objęcia akcji Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na mocy rzeczonej umowy, za cenę emisyjną w łącznej kwocie 122.500 zł, Spółka objęła 49 sztuk akcji imiennych serii C, które będą stanowiły 9,98% w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego INC S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału.

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (wcześniej PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2012 r. (decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 ppkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538, z pózn. zm.).

Dom Maklerski INC S.A. oferuje kompleksowe usługi w ramach pierwotnych oraz wtórnych emisji publicznych i prywatnych papierów wartościowych (ang. Initial Public Offering, Secondary Public Offering) na rynku regulowanym GPW, rynku NewConnect oraz rynku Catalyst. W zakres usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych wchodzi m.in. sporządzenie dokumentów transakcyjnych, w tym: Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych, Dokumentów Informacyjnych, czy Dokumentów Ofertowych.

W dniu 30 września 2015 r. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu nabyła 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie od Pricewaterhouse Coopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. Od tego dnia, po zmianie nazwy na Dom Maklerski INC S.A., Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Spółka INC S.A. z siedzibą w Poznaniu jest dynamicznie rozwijającą się polską grupą kapitałową funkcjonującą w obszarze doradztwa i inwestycji na rynku kapitałowym. INC S.A. od 2006 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zadebiutowała jako Inwest Consulting S.A.). INC S.A. jest Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i rynku Catalyst w Polsce oraz rynku AeRO w Rumunii.

Raport bieżący 14/2016

(30/06/2016) RAPORT BIEŻĄCY 13/2016 - UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Raport bieżący 13/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2016, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 13/2016 i uchwały

(03/06/2016) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia

(01/06/2016) RAPORT BIEŻĄCY 12/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 12/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 1 czerwca 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(25/05/2016) RAPORT BIEŻĄCY 11/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 11/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(24/05/2016) RAPORT BIEŻĄCY 10/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 10/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 24 maja 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(12/05/2016) RAPORT BIEŻĄCY 9/2016 - AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 9/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o aktualizacji harmonogramu przekazywana raportów okresowych.

Spółka podjęła decyzję o zmianie daty przekazania raportu za pierwszy kwartał 2016 r. Pierwotnie data została ustalona na dzień 15 maja 2016 r. (niedziela). Zmieniona data przekazania raportu to 16 maja 2016 r. (poniedziałek).

Uwzględniając powyższą zmianę Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

Raport roczny za 2015 r. – 29 kwietnia 2016 r.

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 r. – 13 listopada 2016 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 9/2016

(23/02/2016) RAPORT BIEŻĄCY 8/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWĄZANEGO

Raport bieżący 8/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 23 lutego 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Zawiadomienie

Załącznik

(23/02/2016) RAPORT BIEŻĄCY 7/2016 - ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 7/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 22 lutego 2016 r. Pan Piotr Białowąs zrezygnował ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i dnia 23 lutego 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

Jednocześnie w dniu 23 lutego 2016 r. Pan Paweł Śliwiński zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało go w skład Rady Nadzorczej.

Raport bieżący 7/2016

(23/02/2016) RAPORT BIEŻĄCY 6/2016 - UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU

Raport bieżący 6/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 23 lutego 2016 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 6/2016 i treść uchwał

(26/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 5/2016 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 5/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. Spółka nabyła 172.602 akcji własnych o łącznej wartości 258.903,00 RON w drodze transakcji pakietowej. Akcje nabyto w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży. Wskazane akcje stanowią 4,56% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 3,61% udziału w głosach na WZA Spółki.

Spółka jest właścicielem łącznie 172.602 akcji własnych stanowiących 4,56% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 3,61% udziału w głosach na WZA Spółki.

Raport bieżący 5/2016

(26/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 4/2016 - HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 4/2016

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

Raport roczny za 2015 r. – 29 kwietnia 2016 r.

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 r. – 15 maja 2016 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 r. – 13 listopada 2016 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r

Raport bieżący 5/2016

(25/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 3/2016 - ZAWIADOMIENIE - TRANSAKCJA PODMIOTU POWIĄZANEGO

Raport bieżący 3/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach podmiotu powiązanego – INC S.A. w dniu 25 stycznia 2016 r.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Raport bieżący 3/2016

Załącznik

(18/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 2/2016 - NABYCIE OBLIGACJI Z PRAWEM KONWERSJI NA AKCJE

Raport bieżący 2/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. (dalej jako „Moto44”, „Emitent”). Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 550 (pięćset pięćdziesiąt) obligacji o łącznej wartości nominalnej 550.000 PLN (wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). Cena nabycia za gotówkę 550 (pięćset) obligacji Moto44 Sp. z o.o. wyniosła 550.000 PLN.

Świadczenia wynikające z obligacji obejmują wypłatę odsetek w wysokości 7% w skali roku oraz uprawnienie Obligatariusza do zażądania zapłaty poprzez konwersję zobowiązań Emitenta na udziały lub akcje posiadające 13,75% udział w kapitale zakładowym Emitenta. Termin wykupu został określony na 21 grudzień 2016 r.

Intencją stron jest wprowadzenie akcji spółki powstałej po przekształceniu Moto44 w spółkę akcyjną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w Polsce na przełomie roku 2016 i 2017.

Spółka Moto44 Sp. z o.o. działa w sektorze motoryzacyjnym i od 2013 r. prowadzi sprzedaż i serwis motocykli nowych i używanych w Polsce. W 2014 r., pierwszym pełnym roku sprzedaży motocykli, Spółka osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży równy 4,18 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,20 mln PLN oraz zysk netto 0,15 mln PLN. Zgodnie z umową inwestycyjną Moto44 zakłada osiągnięcie w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 8,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,47 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,35 mln PLN. Natomiast w 2016 r. zakładane jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 12,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,72 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,60 mln PLN. W przypadku nie wypełnienia przez Moto44 opisanych powyżej założeń, Spółka będzie miała prawo do objęcia dodatkowych akcji Emitenta, niezależnie od wykorzystania prawa do konwersji.

Spółka jest dilerem marek: TRIUMPH, APRILIA, MV AGUSTA, HUSQVARNA i MOTO GUZZI, dla których zapewnia autoryzowane usługi serwisowe. Łącznie Spółka posiada w ofercie handlowej kilkadziesiąt marek motocykli. Moto44 prowadzi również sprzedaż profesjonalnej odzieży motocyklowej firmy DAINESE oraz profesjonalnych akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo.

Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej celem budowy nowoczesnego salonu firmowego w 2016 r. oferującego motocykle nowe i używane oraz rozbudowane zaplecze serwisowym.

Raport bieżący 2/2016

(05/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 1/2016 - NABYCIE OBLIGACJI Z PRAWEM KONWERSJI NA AKCJE

Raport bieżący 1/2016

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 5 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. (dalej jako „Moto44”, „Emitent”). Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 500 (pięćset) obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN (wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). Cena nabycia za gotówkę 500 (pięćset) obligacji Moto44 Sp. z o.o. wyniosła 500.000 PLN.

Świadczenia wynikające z obligacji obejmują wypłatę odsetek w wysokości 7% w skali roku oraz uprawnienie Obligatariusza do zażądania zapłaty poprzez konwersję zobowiązań Emitenta na udziały lub akcje posiadające 12,5% udział w kapitale zakładowym Emitenta. Termin wykupu został określony na 21 grudzień 2016 r.

Intencją stron jest wprowadzenie akcji spółki powstałej po przekształceniu Moto44 w spółkę akcyjną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w Polsce na przełomie roku 2016 i 2017.

Spółka Moto44 Sp. z o.o. działa w sektorze motoryzacyjnym i od 2013 r. prowadzi sprzedaż i serwis motocykli nowych i używanych w Polsce. W 2014 r., pierwszym pełnym roku sprzedaży motocykli, Spółka osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży równy 4,18 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,20 mln PLN oraz zysk netto 0,15 mln PLN. Zgodnie z umową inwestycyjną Moto44 zakłada osiągnięcie w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 8,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,47 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,35 mln PLN. Natomiast w 2016 r. zakładane jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 12,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,72 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,60 mln PLN. W przypadku nie wypełnienia przez Moto44 opisanych powyżej założeń, Spółka będzie miała prawo do objęcia dodatkowych akcji Emitenta, niezależnie od wykorzystania prawa do konwersji.

Spółka jest dilerem marek: TRIUMPH, APRILIA, MV AGUSTA, HUSQVARNA i MOTO GUZZI, dla których zapewnia autoryzowane usługi serwisowe. Łącznie Spółka posiada w ofercie handlowej kilkadziesiąt marek motocykli. Moto44 prowadzi również sprzedaż profesjonalnej odzieży motocyklowej firmy DAINESE oraz profesjonalnych akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo.

Celem emisji jest zwiększenie kapitału obrotowego Moto44 w celu powiększenia oferty handlowej spółki w zakresie motocykli używanych. Moto44 planuje budowę w 2016 roku nowoczesnego salonu motocykli nowych i używanych wraz z rozbudowanym zapleczem serwisowym.

Raport bieżący 1/2016

(13/11/2015) RAPORT BIEŻĄCY 9/2015 - ODWOŁANIE PROGNOZY FINANSOWEJ

Raport bieżący 9/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym odwołuje prognozę finansową na rok 2015 z uwagi na ograniczoną dostępność atrakcyjnych celów inwestycyjnych, które mogłyby zostać włączone do portfela Spółki jeszcze w 2015 r.

Zgodnie z prognozą finansową na 2015 rok zaprezentowaną w Memorandum Informacyjnym, głównym jej założeniem była liczba spółek (pięć podmiotów), które miały być włączone do portfela inwestycyjnego Carpathia Capital.

Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny analizowanych obecnie projektów, Zarząd Spółki podjął decyzję o nie angażowaniu kapitału w żadną nową spółkę portfelową. W ocenie Zarządu głównym powodem opóźnienia konstrukcji portfela inwestycyjnego są różnice poglądów w zakresie wycen oraz ładu korporacyjnego.

Na dzień 30 września 2015 r. Carpathia posiadała 7.596 tys. zł środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych do wykorzystania w przyszłości.

Raport bieżący 9/2015

(15/10/2015) RAPORT BIEŻĄCY 8/2015 - REJESTRACJA AKCJI SERII B2, C I D W CENTRALNYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W RUMUNII

Raport bieżący 8/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym raportuje, że Spółka otrzymała informację o rejestracji w dniu 14 października 2015 r. akcji serii B2, C i D przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Rumunii (Depozitarul Central S.A.) zgodnie z Certyfikatem Rejestracji wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego Rumunii (Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF) w dniu 7 października 2015 r.

Liczba akcji zarejestrowanych przez Centralny Depozyt zwiększyła się o 1 782 430 akcji o wartości nominalnej 0.50 PLN na akcję, w tym 275 000 akcji serii B2, 795 911 akcji serii C oraz 711 439 akcji serii D. Łączna liczba zarejestrowanych akcji wynosi 2 786 096.

Rejestracja akcji w Centralnym Depozycie i Komisji Nadzoru Finansowego jest warunkiem koniecznym do ich wprowadzenia do obrotu na rynku AeRO, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Raport bieżący 8/2015

(15/10/2015) RAPORT BIEŻĄCY 7/2015 - UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU WRAZ Z ZAKŁADANYMI ZMIANAMI STATUTU

Raport bieżący 7/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 15 października 2015, o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 7/2015 oraz treści uchwał

(21/09/2015) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 15 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Ogłoszenie

(07/08/2015) RAPORT BIEŻĄCY 6/2015 - REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 6/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 537 328,50 zł do kwoty 1 893 048,00 zł, będącego wynikiem emisji 711 439 akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Po rejestracji emisji serii D kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 893 048,00 zł i dzieli się na:

a) 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy (2) serii A na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

b) 1 003 666 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

c) 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

d) 795 991 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

e) 711 439 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce. Emisja akcji serii D została zakończona dnia 28 maja 2015 r.

Pozyskany kapitał wyniósł 2,096 mln zł (ok. 2,21 mln RON), akcje zostały objęte w całości za gotówkę.

Raport bieżący 6/2015

(01/07/2015) RAPORT BIEŻĄCY 5/2015 - UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Raport bieżący 5/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2015, o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Raport bieżący 5/2015 oraz uchwały

(29/05/2015) OGŁOSZENIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Ogłoszenie

(20/05/2015) RAPORT BIEŻĄCY 4/2015 - NOTYFIKACJA O PRZEKROCZENIU PROGU

Raport bieżący 4/2015

Zgodnie z art. 228 par. (3) of Ustawy nr 297 z dnia 28 czerwca 2004 o rynku kapitałowym z późn. zmianami, Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) informuje o trzymaniu od akcjonariusza – INC S.A. w dniu 19 maja 2015 r. zawiadomienia o zmianie udziału w Spółce poniżej progu 50% w ogólnej głosów na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd.

Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Raport bieżący 4/2015

Załącznik

(20/05/2015) RAPORT BIEŻĄCY 3/2015 - REJESTRACJA PODWYŻSZONEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Raport bieżący 3/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 001 833,00 zł do kwoty 1 537 328,50 zł, będącego wynikiem emisji 275 000 akcji serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz emisji 795 991 akcji serii C o wartości nominalnej 0,50 zł. każda.

Po rejestracji emisji serii F kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 537 328,50 zł i dzieli się na:

a) 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy (2) serii A na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

b) 1 003 666 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

c) 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

d) 795 991 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

Emisje akcji serii B2 oraz akcji serii C zostały zakończone dnia 10 lutego 2015 r. Pozyskany kapitał wyniósł 3,2 mln zł (ok. 3,4 mln RON), akcje zostały objęte w całości za gotówkę.

Spółka prowadzi obecnie ofertę prywatną do 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Raport bieżący 3/2015

(20/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 2/2015 - HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport bieżący 2/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

Raport roczny za 2014 – 30 kwietnia 2015 r.

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.

Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżący 2/2015

(09/03/2015) RAPORT BIEŻĄCY 1/2015 - PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Raport bieżący 1/2015

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o swojej pierwszej inwestycji kapitałowej. 9 marca 2015 r.

Spółka podpisała umowę sprzedaży akcji z SC Bittnet Systems SA, z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii.

Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 450 439 akcji (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość nominalna 1 akcji to 0,10 RON) reprezentujących 10% udział w kapitale oraz sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Cena nabycia za gotówkę 450 439 akcji SC Bittnet Systems SA (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) osiągnęła wartość nominalną w wysokości 150 000 EUR (sto pięćdziesiąt tysięcy) (około 665 000 RON), co stanowi cenę za akcję na poziomie 0,33 EUR (około 1,46 RON) Spółka SC Bittnet Systems SA działa w sektorze IT w Rumunii od momentu założenia w 2007 r.

Główne obszary działalności obejmują szkolenia i doradztwo z zakresu IT oraz integrację systemów informatycznych. Bittnet jest liderem rynku szkoleń IT w Rumunii.

SC Bittnet Systems SA zakłada debiut na rynku AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie do końca marca 2015 r

Raport bieżący 1/2015