Stanowisko odnośnie polityki dywidendy, zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółek notowanych na rynku AeRO

Spółka uchwaliła politykę dywidendy, zgodnie z którą stopa dywidendy liczona od kapitałów własnych będzie nie mniejsza niż stopa lombardowa NBP (aktualnie: 2,50%). W przypadku braku wypłaty dywidendy w danym roku kalendarzowym Spółka zamierza wypłacać w kolejnym roku dywidendę dwukrotnie wyższą od pierwotnie zakładanej.

Ponadto, Zarząd Carpathia Capital S.A., mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 335.714,49 PLN czyli 0,09 PLN na jedną akcję (implikowana stopa dywidendy w relacji do kapitałów własnych wyniesie 3,6%). Ostateczna wartość zarekomendowanej dywidendy uzależniona jest od wyników audytu sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz od uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.