Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA:
Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Equity
INC S.A. 1 015 891 26,03% 2 015 891 41,12% 507 945,50 zł
Carpathia
Capital S.A.
172 602 4,42% 172 602 3,52% 86 301,00 zł
Inni 2 714 270 69,55% 2 714 270 55,36% 1 357 135,00 zł
Razem 3 902 763 100% 4 902 763 100% 1 951 381,50 zł