Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA:
Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Kapitał własny [ tys. zł]
INC S.A. 1 053 708 25,07% 2 053 708 39,47% 527
Carpathia Capital S.A. 172 602 4,11% 172 602 3,32% 86
Inni 2 976 453 70,82% 2 976 453 57,21% 1 488
Razem 4 202 763 100% 5 202 763 100% 2 101