Spółka Carpathia Capital pozyskała ponad 2,5 mln PLN

Carpathia Capital jest spółka zależną INC S.A. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, INC S.A. posiadać będzie 49,9 % w kapitale i 66,6% w głosach ogółem. Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną. Carpathia Capital S.A. będzie działać jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie. Zamiarem jest, aby spółka Carpathia Capital S.A. była notowana w 2015 r. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.Tagi: ,