Raport bieżący nr 17/2016 – Naruszenie warunków emisji obligacji przez Moto44 S.A.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że spółka Moto44 S.A. (dalej jako „Moto44”, „Emitent Obligacji”) w ramach transakcji, o których Spółka informowała w raportach bieżącym 1/2016 oraz 2/2016, nie dokonała terminowego wykupu obligacji na łączną kwotę 1.050.000 PLN. Z uwagi na wyniki finansowe osiągnięte przez Moto44 S.A. w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Carpathia Capital S.A. nie korzystała z opcji konwersji zobowiązań Emitenta na akcje spółki przekształconej.

Carpathia Capital S.A. nie wyraziła zgody na propozycję przedłużenia terminu wykupu obligacji na warunkach przedstawionych przez Emitenta Obligacji. Obligacje Moto44 są zabezpieczone na nieruchomościach, których wartość, w ocenie Spółki, zabezpiecza spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji wraz z odsetkami. Spółka będzie informowała o dalszym przebiegu transakcji.

Raport Bieżący 17/2016

Tagi: ,