Raport bieżący 9/2018 – Udzielenie prokury łącznej

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o udzieleniu prokury łącznej Panu Sebastianowi Huczkowi oraz Panu Piotrowi Zygmanowskiemu. Szczegółowe informacje o nowych prokurentach znajdują się w dalszej części raportu.

Sebastian Huczek – prokurent

a) Zakres prokury

Prokura łączna

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Wydziału Prawnego. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A. Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów:

– INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu,

– Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

– INC S.A. – członek zarządu – obecnie,

– Dom Maklerski INC S.A. – członek zarządu – obecnie,

– Unipad Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie

– Brand NewCare Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie

– E-Concerty Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach, które ogłosiły bankructwo, ustanowiony został zarząd komisaryczny lub została zlikwidowana.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów: –

INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu,

– Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

h) Procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.

Nie posiada

Piotr Zygmanowski – Prokurent

a) Zakres prokury Prokura łączna

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z tytułem doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Certyfikaty: – Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012 – Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 – Certyfikat The Chartered Financial Analyst (CFA) nr 168225 Doświadczenie zawodowe: 2011 – nadal INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych 2015 – nadal Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Prokurent i Inspektor Nadzoru 2014 – nadal Remedis S.A., Członek Rady Nadzorczej c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba jest zatrudniona w następujących jednostkach:

– INC S.A., w której pełni funkcję Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych,

– Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję Prokurenta oraz Inspektora Nadzoru

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2014 – nadal Remedis S.A., Członek Rady Nadzorczej

2015 – nadal Dom Maklerski INC S.A., Prokurent

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach, które ogłosiły bankructwo, ustanowiony został zarząd komisaryczny lub została zlikwidowana.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.

Nie posiada

Raport bieżący 9/2018

Tagi: