Raport bieżący 8/2018 – Rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy za rok 2017

Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 335.714,49 zł czyli 0,09 gr na jedną akcję.

Dywidendą objętych będzie 3.730.161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu Spółki.

Zarząd zaznacza, że ostateczna wartość rekomendowanej dywidendy uzależniona będzie od wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2017 przez Biegłego Rewidenta.

O podjęciu ostatecznej decyzji Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący 8/2018

Tagi: ,