Raport bieżący 7/2018 – Informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej

W odniesieniu do raportu nr 6/2018 Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A.z siedzibą w Poznaniu załącza informację dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Orłowskiego. a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018. b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Radca prawny, Partner w Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A. Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która ma istotny wpływ na działalność Carpathia Capital S.A. d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. – partner (obecnie) Kino Polska TV SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie) Stopklatka SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie) Remedis SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie) American Bikes Garage Maciej Wegner i Wspólnicy Sp. k. – komplementariusz (obecnie) PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej – były członek Rady Nadzorczej e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Piotr Orłowski został członkiem Rady Nadzorczej spółki PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej po ogłoszeniu upadłości tej spółki. g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Wskazana osoba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Carpathia Capital S.A. h) procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A. Wskazana osoba nie posiada akcji Carpathia Capital S.A. Raport Bieżący 7/2018