Raport bieżący 6/2018 – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 5/2018 dotyczącej daty powołania Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A.

Zarząd spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą we Poznaniu („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca prawidłowej daty powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Pawła Śliwińskiego Carpathia Capital S.A. Omyłka polega na tym, iż w treści raportu błędnie wskazano datę powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. jako 26 stycznia 2016 r., podczas gdy prawidłowo wpisana powinna być data 26 stycznia 2018 r. Aktualna treść raportu treść raportu Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej został powołany pan Piotr Orłowski. Jednocześnie w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej pan Paweł Śliwiński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 26 stycznia 2018 r. Raport Bieżący 6/2018