Raport Bieżący 15/2016 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 893 048,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych) do kwoty 1 951 381,50 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), będącego wynikiem emisji 116 667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Po rejestracji emisji serii B3 kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 951 381,50 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3 902 763 (trzy miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje:

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy (2) serii A na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 1 003 666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 275 000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 795 991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e) 711 439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 116 667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

Pozyskany kapitał wyniósł 173 833,83 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), akcje zostały objęte w całości za gotówkę.

Raport Bieżący 15/2016

Tagi: