Publikacja raportu rocznego za rok 2019

Miniony okres sprawozdawczy należy ocenić jako udany, zarówno pod względem realizacji założonych celów strategicznych, jak i osiągniętych wyników finansowych. Rekordowy wynik z działalności inwestycyjnej, wypłata dywidendy za rok 2018, wpis do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect oraz szereg zainicjowanych inwestycji w spółki z sektora nowych technologii, składają się na rok intensywnej pracy na rzecz akcjonariuszy Spółki. Osiągane wyniki finansowe utwierdzają w przekonaniu o słuszności obranej strategii, w ramach której Spółka zamierza zarządzać portfelem inwestycyjnym skoncentrowanym na małych i średnich spółkach z polskiego i rumuńskiego rynku akcji. Z kolei partnerstwa zawiązane w minionym roku zwiększają potencjał wzrostu Carpathii Capital oraz otwierają nowe, interesujące możliwości inwestycyjne.

Debiut na rynku NewConnect stanowił wyjście naprzeciw oczekiwaniom części akcjonariuszy, którzy sygnalizowali potrzebę możliwości obrotu akcjami Carpathii na polskiej giełdzie. Stanowił również ważny element budowy świadomości uczestników polskiego rynku kapitałowego odnośnie profilu naszej działalności. W ramach działań na rynku krajowym, w kwietniu, Carpathia Capital uzyskała wpis do rejestru zarządzanych wewnętrznie Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z punktu widzenia akcjonariuszy, wpis na listę zapewnia dodatkowy nadzór nad Spółką, posiadanie licencji ASI również realnie zwiększa wartość Spółki. W ramach grupy INC zainicjowaliśmy strategiczną współpracę z agencją relacji inwestorskich InnerValue. Współpraca pozwala skuteczniej dotrzeć do spółek poszukujących finansowania, zwłaszcza podmiotów z sektora nowych technologii, głównie gamingu. W efekcie, Carpathia Capital uzyskuje nowe możliwości inwestycji na rynku prywatnym na atrakcyjnych warunkach, w przedsiębiorstwa o bardzo wysokim potencjale wzrostu wartości.

Od momentu debiutu akcji CC na rynku AeRO, każdy z kolejnych czterech lat działalności Spółka kończyła wypracowując zysk netto dla akcjonariuszy. W roku 2019 wyniósł on 404 tys. złotych. Z punktu widzenia profilu działalności spółki kluczowy jest wynik wypracowany na działalności inwestycyjnej. Miniony rok był rekordowym pod względem osiągniętego zysku inwestycyjnego, który wyniósł w ostatnich dwunastu miesiącach 1 043 tys. złotych. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie był to wynik papierowy, wynikający ze zmiany wyceny rynkowej utrzymywanych instrumentów finansowych, a pochodził ze sprzedaży papierów wartościowych z zyskiem i stanowił realny przepływ gotówkowy do Spółki.

Uwzględniając obecną sytuację finansową, jak również planowane przepływy pieniężne związane między innymi z nowymi inwestycjami, Zarząd zamierza ponownie zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,08 zł na akcję (co stanowi 3,19% wartości księgowej na akcję na dzień bilansowy).

Pierwsze miesiące bieżącego roku stoją pod znakiem skrajnej niepewności gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa. Jej wpływ z pewnością będzie odczuwalny dla całej gospodarki, w tym rynku kapitałowego. Jednakże, rozsądna polityka inwestycyjna oraz relatywnie niska korelacja portfela akcyjnego CC z głównymi indeksami pozwoli utrzymać względną odporność wyników Spółki na bieżące zawirowania. Koncentracja portfela inwestycyjnego na sektorze nowych technologii powoduje, że większość spółek portfelowych nie odczuwa do tej pory istotnego wpływu pandemii na wartość wypracowywanych przychodów.

Carpathia Capital – Raport Roczny 2019