Publikacja raportu rocznego za rok 2017

Szanowni Akcjonariusze,

Carpathia Capital ma za sobą kolejny rok dobrych wyników finansowych, co świadczy o sile naszej strategii i zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym. Już drugi rok z rzędu osiągnęliśmy tak silny wzrost organiczny. Mamy przyjemność zaprezentować najważniejsze osiągnięcia dotyczące 2017 roku oraz nowe cele dla Carpathia Capital.

W 2017 roku Spółka osiągnęła zysk operacyjny oraz zysk netto. Carpathia Capital zapłaciła podatki za ukończone inwestycje i otrzymała dywidendy w tym okresie.

Dzięki dodatnim przepływom pieniężnym z działalności operacyjnej (generowanym z działalności inwestycyjnej) w ciągu ostatnich dwóch lat jesteśmy gotowi do wypłaty dywidendy. W grudniu 2017 r. Spółka przyjęła politykę dywidendową, zgodnie z którą stopa wypłaty dywidendy w stosunku do wartości księgowej nie będzie niższa niż stopa lombardowa NBP (obecnie: 2,50%). Zgodnie z tą polityką Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z części zysku netto wypracowanego w 2017 roku w kwocie 335 714,49 zł, co stanowi 0,09 zł na akcję (tj. 3,60% wartości księgowej na koniec 2017 roku).

Na koniec 2017 roku portfel inwestycyjny (publiczne i niepubliczne papiery wartościowe) wyceniony został na poziomie 44,8% powyżej ceny nabycia. Wyliczenie to uwzględnia tylko wyceny giełdowe. Aktywa niepubliczne wyceniono według ceny nabycia.

Więcej informacji znajdą Państwo w opublikowanym w dniu dzisiejszym Raporcie Rocznym 2017.

Raport Roczny 2017

Tagi: