Publikacja raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku

KOMENTARZ ZARZĄDU:

Pomimo zwiększonej zmienności na rynkach bazowych po pierwszym półroczu 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 897 tys. zł zysku z inwestycji.

Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco:

– Aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (860 tys. zł),

– Odsetki i dywidendy (41 tys. zł),

– Pozostałe zyski (14 tys. zł).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, środki pieniężne w kwocie 5 965 tys. zł pozostają najważniejszym aktywem Spółki z udziałem 63,47% sumy bilansowej. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, wyceniane na 3 392 tys. zł, stanowiły drugą najważniejszą pozycję, co stanowi 36,09% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 31 marca 2016 roku wyniósł 8 031 tys. zł, kapitał zakładowy 1 893 tys. zł.

Spółka w dalszym ciągu rozwija się bez długu. Rezerwy i zobowiązania długoterminowe były równe zeru, a podana wartość zobowiązań krótkoterminowych (572 tys. zł) obejmowała znaczną wartość pozostałych zobowiązań (568 tys. zł), które są przedstawione jako zobowiązanie do nabycia aktywów finansowych w kwocie równej wartości bilansowej krótkoterminowych kontraktów na WIG20, prezentowanych jako aktywa finansowe i niewielkich zobowiązań handlowych (4 tys. zł).

W okresie objętym sprawozdaniem Carpathia Capital poniosła 40 tys. zł kosztów administracyjnych oraz zanotowała zysk operacyjny w wysokości 940 tys. zł.

Celem inwestycyjnym Carpathia Capital jest uzyskanie wzrostu kapitału długoterminowego poprzez inwestycje w spółki portfelowe na wczesnym etapie rozwoju, działające w Europie Środkowej i Wschodniej, z perspektywą debiutu na giełdzie.

Powolne lokowanie zebranego kapitału jest wynikiem dwóch kluczowych czynników:

a) inna droga rozwoju rynku AeRO ATS w Rumunii, który rozwija się pod presją warunków lokalnych (potrzeba edukacji w zakresie roli rynku kapitałowego wśród MŚP w Rumunii, powolna dystrybucja środków UE dla MŚP w Rumunii, słabość rynku IPO w 1H2016)

b) ostrożna polityka inwestycji na niestabilnych rynkach w 1H2016.

Ponadto jesteśmy przekonani, iż nowe możliwości inwestycyjne obecnie analizowane oraz nowo utworzone powiązanie kapitałowe z Domem Maklerskim INC S.A. zapewnią Spółce wartość dodaną w ciągu najbliższych miesięcy.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku

Tagi: , ,