Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017

Po pierwszym półroczu 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 162 tys. zł straty z inwestycji.

Główne elementy straty z inwestycji prezentowały się następująco:

– Aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (-227 tys. zł),

– Odsetki i dywidendy (47 tys. zł),

– Pozostałe zyski (18 tys. zł).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, środki pieniężne pozostają najważniejszym aktywem Spółki z udziałem 56,04% sumy bilansowej. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach były drugą najważniejszą pozycją, stanowiąc 42,79% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 8 485 tys. zł, kapitał zakładowy 1 951 tys. zł.

Spółka w dalszym ciągu rozwija się bez długu.

Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku

Tagi: