Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

Czwarty kwartał 2020 roku rozpoczął się pod znakiem przywracania administracyjnych restrykcji pandemicznych, mocno poluzowanych we wcześniejszych miesiącach. Rekordowe liczby zakażeń i zgonów, zamykane galerie handlowe, restauracje i instytucje kultury oraz ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały, że wskaźniki aktywności gospodarczej mocno spadły (produkcja przemysłowa w październiku -1,2%, a handel detaliczny – 2,3% r/r). W tym otoczeniu ceny aktywów finansowych znajdowały się pod presją – październik był jednym z najgorszych miesięcy w historii dla głównych indeksów na warszawskiej giełdzie (w roku bieżącym większe spadki zanotowano jedynie w marcu). Grudzień przyniósł zmianę nastrojów za sprawą informacji o pozytywnej weryfikacji szczepionki przeciw Covid-19, co zrodziło nadzieje na szybki powrót do normalnych poziomów aktywności gospodarczej. Z drugiej strony, perspektywa końca pandemii wpłynęła na przecenę spółek w założeniu wykorzystujących otoczenie pandemiczne. Z punktu widzenia struktury portfela inwestycyjnego Carpathii Capital, ten drugi czynnik miał większe znaczenie.

Z perspektywy działalności inwestycyjnej realizowanej w Spółce, czwarty kwartał stanowił okres intensywnych inwestycji, bliżej opisanych w kolejnym akapicie. Jednocześnie, utrzymywane w portfelu akcje spółek notowanych nie stwarzały w opinii zespołu inwestycyjnego atrakcyjnych możliwości dezinwestycji, stąd relatywnie niski poziom przepływów ze sprzedaży papierów wartościowych i wysoka wartość środków zaangażowanych w ramach nabycia papierów wartościowych.

W czwartym kwartale zainicjowano szereg nowych inwestycji – głównie w ramach projektów realizowanych przez grupę INC. Zaangażowano środki w akcje spółki Genomtec SA (producent szybkich testów na zakażenie koronawirusem), Mazurskiej Manufaktury Alkoholi SA (producent wódek i piw premium oraz płynów do dezynfekcji), Gamivo SA (właściciel platformy do obrotu dobrami cyfrowymi i grami) oraz Iron VR SA (producent gier – głównie portów konwencjonalnych gier ekranowych – przygotowywanych w technologii VR). Już po zamknięciu kwartału zrealizowano kolejne inwestycje – m. in w akcje Stream Cards SA czy udziały w spółce Skriware Sp. z o.o.

Należy wskazać, że dwie spośród spółek portfelowych odbyły swój debiut na rynku NewConnect w drugiej połowie grudnia – Detalion Games SA oraz Play2Chill SA. Oba debiuty wypadły pozytywnie – kurs w dniu pierwszego notowania wyraźnie przewyższał średnią cenę objęcia akcji (około 90% w przypadku Detalion Games – cena objęcia 5,50 zł, około 70% w przypadku Play2Chill – cena objęcia 6,90 zł), co automatycznie znalazło przełożenie na wynik inwestycyjny Carpathii.

Po zamknięciu kwartału, w pierwszej połowie stycznia, na rynku NewConnect zadebiutowały dwie kolejne spółki będące inwestycją Carpathii – United Label S.A. oraz Incuvo S.A. Debiuty okazały się sukcesem emitentów (zwłaszcza pierwsze notowanie Incuvo wypadło imponująco) i stworzyły atrakcyjne możliwości upłynnienia części inwestycji. Wybiegając nieco w przód, w najbliższych tygodniach realizowane będą kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie emisji realizowanych w ramach grupy, w przypadku identyfikacji okazji inwestycyjnych w gronie spółek już notowanych – również w ramach transakcji na rynku wtórnym. Warto zwrócić uwagę, że kolejne miesiące przyniosą następne wprowadzenia spółek portfelowych do obrotu. Jeśli debiuty okażą się udane, wówczas znajdzie to przełożenie na wynik finansowy CC (w tej chwili wycenianych po cenie nabycia – po debiucie w księgach ujmowane po cenie rynkowej).

Dla wyników w kolejnym kwartale kluczowe znaczenie mieć będzie koniunktura w poszczególnych segmentach rynku giełdowego. Akcje spółki GenXone SA pozostają największą pozycją w portfelu inwestycyjnym, tym samym rozwój sytuacji epidemicznej w kraju i zapotrzebowanie na testy diagnostyczne pod kątem choroby COVID-19 będą mieć istotne znaczenie dla wyniku finansowego Carpathii. Warto podkreślić, że w chwili obecnej kilka spółek portfelowych (Drago Entertainment SA, Punch Punk Games SA, Genomtec SA, Polkon SA) złożyło dokument informacyjny na GPW celem ubiegania się o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach zostaną dopuszczone do obrotu, co w przypadku entuzjastycznego przyjęcia przez inwestorów znajdzie pozytywne przełożenie na końcowo roczny wynik finansowy. W przypadku utrzymania się dobrej koniunktury, planowane są również dalsze dezinwestycje w celu akumulacji gotówki na kolejne projekty inwestycyjne.


Raport kwartalny za IV kwartał 2020