Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku

Drugi kwartał był historycznie najbardziej aktywnym pod względem działalności inwestycyjnej Carpathii. Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyniosły 2,249 mln złotych, natomiast wydatki na nabycie nowych aktywów do portfela 2,077 mln złotych. W efekcie struktura portfela została istotnie zmodyfikowana, nadając mu wyraźnie większą ekspozycję na branże związane z tzw. nową ekonomią (dostawcy usług IT, gaming, biotechnologia).

Wykorzystując wzrosty wycen, które w ocenie Zarządu w niektórych przypadkach przerastały wartość wewnętrzną poszczególnych spółek, podjęto decyzje o dezinwestycjach poprzez sprzedaż akcji w drodze transakcji rynkowych. W drugim kwartale, w ten sposób zakończono inwestycję w spółkę Polman S.A., która pozwoliła na wygenerowanie zysku brutto z transakcji na poziomie 824 429,04 PLN. Utrzymanie dobrej koniunktury na rynku NewConnect powinno pozwolić na dokonanie dalszych, stopniowych dezinwestycji ze spółek, w przypadku których zostały zrealizowane założenia inwestycyjne.

Zysk wypracowywany na sprzedaży aktywów podlegał reinwestycjom w ramach nowych projektów. Korzystając z synergii występujących w ramach Grupy Kapitałowej INC, Carpathia korzysta z możliwości zaangażowania się w akcje spółek nienotowanych w ramach emisji typu pre-IPO (poprzedzające wprowadzenie akcji emitenta do obrotu na rynku NewConnect) przeprowadzanych przez Dom Maklerski INC S.A.. W drugim kwartale dokonano szeregu inwestycji w tego typu podmioty, zwłaszcza z sektora gamingu (Detalion Games S.A., Madmind Sp. z o.o., Play2Chill S.A., Punch Punk Games S.A., Incuvo S.A., United Label S.A.), obrotu dobrami cyfrowymi – Skinwallet S.A. oraz biomedycyny – GenXone S.A.. Już po zakończeniu kwartału zainwestowano w Polkon S.A., Olymp S.A. oraz Grow Uperion S.A. – spółki, które skutecznie przeciwdziałały skutkom pandemii na prowadzony biznes. Obserwowane zainteresowanie inwestorów poszczególnymi, niewprowadzonymi do obrotu spółkami portfelowymi projektami należy ocenić bardzo wysokie. Na przełomie lipca oraz sierpnia sfinalizowano inwestycję w akcje spółki Legimi S.A. (platforma e-booków działająca w modelu abonamentowym).

Odnośnie do zmian wycen poszczególnych spółek w portfelu należy odnotować istotną aprecjację ceny kilku spółek. Notowania posiadającej kilkunastoprocentowy udział w portfelu inwestycyjnym spółki Plantwear. zyskały na przestrzeni drugiego kwartału 15,98%, również sporo zyskały notowania Pozbudu (w tym przypadku wcześniejsze kwartały stały pod znakiem spadków) oraz BitEvil S.A.. Słuszną decyzją okazało się zwiększenie zaangażowania w akcje Bittnet pod koniec marca. Dużą część zakupionego pakietu udało się odsprzedać na rynku po wyraźnie wyższej cenie w kolejnych miesiącach. Warto podkreślić, że spółka, w której Carpathia Capital była inwestorem już od samego początku, na początku czerwca zmieniła parkiet notowań z AeRO na rynek główny rumuńskiej giełdy. Był to pierwszy taki przypadek w historii tamtejszego rynku i zarazem kolejny dowód imponującego sukcesu Bittnetu. Już po okresie sprawozdawczym, Bittnet dokonał wypłaty dywidendy w akcjach, które zostały wyemitowane dla dotychczasowych inwestorów (na każde utrzymywane 10 akcji akcjonariusz otrzymywał dodatkowe 7), jednak nie stworzyło to okazji do arbitrażu (podobne operacje w latach wcześniejszych umożliwiały korzystną sprzedaż akcji ze względu na nieefektywność).

W najbliższych miesiącach Zarząd oraz zespół inwestycyjny Carpathii Capital planuje kontynuację rozbudowy portfela inwestycyjnego o kolejne inwestycje typu pre-IPO. Na dzień sporządzenia sprawozdania za drugi kwartał wartość środków pieniężnych dostępnych pod inwestycje wynosi 2,865 mln złotych. Jeśli koniunktura na rynku NewConnect się utrzyma, planowane są dalsze stopniowe dezinwestycje obecnie utrzymywanych spółek.