Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Trzeci kwartał bieżącego roku stanowił okres odreagowania gospodarczego związanego z poluzowaniem administracyjnych restrykcji pandemicznych (kwartalna dynamika polskiego PKB wyniosła +7,7% kw/kw – co obrazuje skalę odbicia, ale oczywiście stanowi efekt wyjątkowo niskiej bazy). W ślad za poprawą perspektyw gospodarczych, rosły również wyceny aktywów finansowych notowanych na warszawskiej GPW oraz bukareszteńskiej BVB. W tym sprzyjającym otoczeniu, Carpathia Capital zanotowała swój historycznie najlepszy kwartał pod względem wynikowym. Zysk z działalności inwestycyjnej przekroczył 6,328 mln złotych, a zysk netto 4,803 mln złotych (za pełne trzy kwartały było to odpowiednio: 8,108 mln złotych oraz 6,078 mln złotych).

Głównym czynnikiem było wprowadzenie do obrotu utrzymywanych w portfelu akcji spółki GenXone S.A. – podmiotu z branży biotechnologicznej, specjalizującego się w diagnostyce molekularnej. Dzięki wykorzystaniu posiadanej infrastruktury do celów diagnostyki choroby COVID-19, emitent znacząco zwiększył potencjał dochodowy. W efekcie, cena akcji po wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect (ponad 53 zł) była 8- krotnie wyższa względem kursu odniesienia i ponad 10-krotnie wyższa od średniej ceny nabycia jej akcji przez Carpathię Capital. Biorąc pod uwagę, że w momencie debiutu Carpathia posiadała pakiet ponad 253 tysięcy akcji GenXone S.A., przełożenie na wypracowany zysk było znaczące. Równolegle, na rynku NewConnect zadebiutowała inna ze spółek portfelowych Carpathii Capital – Skinwallet S.A. (operator platformy obrotu dobrami cyfrowymi z gier). Również w tym przypadku, kurs na debiucie był istotnie wyższy względem średniej ceny nabycia akcji przez Carpathię (74,99 zł vs 38 zł), co również znalazło odzwierciedlenie w wypracowanym wyniku finansowym.

Powyższe obrazuje skuteczność strategii inwestycyjnej polegającej na inwestycjach w akcje i udziały spółek z rynku prywatnego, docelowo notowanych na rynku giełdowym. Odpowiednia selekcja bazująca na szczegółowej analizie fundamentalnej, pozwala budować portfolio podmiotów, których wycena po wprowadzeniu do obrotu ma szansę być istotnie wyższa od ceny nabycia przez Carpathię.

Ważnym czynnikiem kształtującym wyniki finansowe Carpathii jest zachowanie się wartości rynkowej portfela akcji notowanych na rynku polskim i rumuńskim. Spośród utrzymywanych akcji z rynku NewConnect warto podkreślić wzrost wartości spółek Ekopark SA (ponad 200% od początku lipca do końca września) oraz Dook SA (na przestrzeni kwartału blisko +50%). Natomiast wartość inwestycji utrzymywanych na rynku rumuńskim charakteryzowała się niską zmiennością i jej udział w wyniku finansowym był znikomy (główna pozycja utrzymywana na BVB – Bittnet Systems – po przejściu z rynku AeRO na główny parkiet giełdy w Bukareszcie zamknęła kwartał przy cenie akcji 1,5% niższej względem początku lipca).

W przypadku działalności inwestycyjnej prowadzonej na rynku wtórnym (której efekt stanowi pozycja ,,Wynik na sprzedaży papierów wartościowych”) aktywność Spółki była w trzecim kwartale stosunkowo nieduża. Po znaczących dezinwestycjach realizowanych we wcześniejszych kwartałach, w ocenie zespołu inwestycyjnego bieżące wyceny rynkowe spółek portfelowych nie nosiły znamion przewartościowania. Ostatecznie, wynik na działalności inwestycyjnej na rynku wtórnym stanowił pochodną realizacji wcześniej zawartych umów sprzedaży akcji.

Trzeci kwartał stanowił natomiast kontynuację ekspansywnej działalności inwestycyjnej na rynku pierwotnym. Podjęto inwestycje w United Label SA (spółka z branży gamingu, pełniąca rolę wyłącznego wydawcy dla współpracujących zespołów deweloperskich), Polkon SA (producent kontenerów mieszkaniowych), Grow Uperion SA (producent i dystrybutor informatycznych narzędzi do zarządzania zespołem pracowników). Objęto również udziały MD Games Sp. z o.o. (producent gier komputerowych – m. in. świetnie przyjęty Postal Redux) oraz PhotoAiD Sp. z o.o. (fotobudki na dworcach i w galeriach handlowych oraz innowacyjna aplikacja do robienia zdjęć). Już po zamknięciu kwartału zaangażowano środki w akcje spółki Genomtec SA (producent szybkich testów na zakażenie koronawirusem), Mazurskiej Manufaktury Alkoholi SA (producent wódek i piw premium oraz płynów do dezynfekcji) oraz Gamivo SA (właściciel platformy do obrotu dobrami cyfrowymi i grami).

W chwili obecnej, zespół inwestycyjny analizuje kilka projektów inwestycyjnych, w przypadku których inwestycje mogą zostać podjęte jeszcze w roku bieżącym. Dla wyników w czwartym kwartale kluczowe znaczenie mieć będzie koniunktura w poszczególnych segmentach rynku giełdowego. Akcje spółki GenXone SA pozostają największą pozycją w portfelu inwestycyjnym, tym samym rozwój sytuacji epidemicznej w kraju i zapotrzebowanie na testy diagnostyczne pod kątem choroby COVID-19 będą mieć istotne znaczenie dla wyniku finansowego Carpathii. Warto podkreślić, że w chwili obecnej kilka spółek portfelowych (Detalion Games SA, Play2Chill SA, Incuvo SA oraz United Label SA) złożyło dokument informacyjny na GPW celem ubiegania się o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach zostaną dopuszczone do obrotu, co w przypadku entuzjastycznego przyjęcia przez inwestorów znajdzie pozytywne przełożenie na końcowo roczny wynik finansowy. W przypadku utrzymania się dobrej koniunktury, planowane są również dalsze dezinwestycje w celu akumulacji gotówki na kolejne projekty inwestycyjne.


Raport kwartalny za III kwartał 2020