Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 roku Carpathia Capital odnotowała 103 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco:

– aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (163 000 zł),
– odsetki i dywidendy (1 000 zł).

W kwartale sprawozdawczym Carpathia Capital odnotowała koszty administracyjne w wysokości 38 000 zł i poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 65 000 zł.

Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach są najważniejszym aktywem spółki z udziałem 57,52% sumy bilansowej. Środki pieniężne stanowią drugą najważniejszą pozycję z udziałem 39,64% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 31 marca 2018 roku wyniósł 9 378 000 zł, kapitał zakładowy 1 951 000 zł.

Spółka w dalszym ciągu rozwija się bez długu.

Celem inwestycyjnym spółki pozostaje zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych, emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Tagi: ,