Publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016 roku

W trzecim kwartale 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 19 000 zł straty z inwestycji. Główne elementy straty z inwestycji prezentowały się następująco:

– aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (-91 000 zł),
– zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (70 000 zł),
– odsetki i dywidendy (2 000 zł).

Środki pieniężne pozostają najważniejszym aktywem Spółki z udziałem 57,14% sumy bilansowej. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach stanowiły drugą najważniejszą pozycję, co stanowi 42,55% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 30 września 2016 roku wyniósł 8 594 000 zł, kapitał zakładowy 1 893 000 zł.

Spółka w dalszym ciągu rozwija się bez długu. Rezerwy i zobowiązania długoterminowe były równe zeru, a podana wartość zobowiązań krótkoterminowych (1 053 000 PLN) obejmowała znaczną wartość pozostałych zobowiązań (1 040 000 PLN) które obejmowały zobowiązanie do nabycia aktywów finansowych w kwocie równej wartości bilansowej krótkoterminowych kontraktów na WIG20 prezentowanych jako aktywa finansowe i nieznaczne zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (7 000 zł).

Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku

Tagi: ,