Publikacja raportu kwartalnego Carpathia Capital SA

Pomimo zwiększonej zmienności oraz zmiennej wydajności na rynkach bazowych po pierwszy kwartale 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 123 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco: – aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (75 000 zł), – zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (33 000 zł), – pozostałe zyski (13 000 zł), – odsetki i dywidendy (2 000 zł). Środki pieniężne pozostają najważniejszym aktywem Spółki z udziałem 70,23% sumy bilansowej. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach stanowiły drugą najważniejszą pozycję, co stanowi 29,65% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 31 marca 2016 roku wyniósł 8 031 000 zł, kapitał zakładowy 1 893 000 zł. Spółka w dalszym ciągu rozwija się bez długu. Rezerwy i zobowiązania długoterminowe były równe zeru, a podana wartość zobowiązań krótkoterminowych (584 000 PLN) obejmowała znaczną wartość pozostałych zobowiązań (574 000 PLN). Pozostałe zobowiązania obejmowały zobowiązanie do nabycia aktywów finansowych w kwocie równej wartości bilansowej krótkoterminowych kontraktów na WIG20 prezentowanych jako aktywa finansowe i niewielkich zobowiązań handlowych (3 000 zł) oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (7 000 zł). Raport kwartalny za I kwartał 2016 rokuTagi: ,

Leave a Comment