Viewing posts from : sierpień 2016
calculator-calculation-insurance-finance-53621

Publikacja raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, środki pieniężne w kwocie 5 965 tys. zł pozostają najważniejszym aktywem Spółki z udziałem 63,47% sumy bilansowej. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, wyceniane na 3 392 tys. zł, stanowiły drugą najważniejszą pozycję, co stanowi 36,09% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 31 marca 2016 roku wyniósł 8 031 tys. zł, kapitał zakładowy 1 893 tys. zł.

Czytaj więcej